Koreja, atetoza i hemibalizam

Autor: Hector A. Gonzalez-Usigli, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Hrvoje Budinčević, dr. med.
Prijevod: Marija Sedlić, dr. med.

Koreju čine neritmični, trzajni, brzi, nezaustavljivi, nevoljni pokreti, uglavnom distalnih mišića i lica; pokreti mogu biti inkorporirani u polusvrhovite radnje kojima se maskiraju nevoljni pokreti. Atetozu (sporu koreju) čine neritmični, spori, uvijajući, vijugavi pokreti, pretežno u distalnim mišićima, često izmjenjujući s promjenom položaja proksimalnih udova. Hemibalizam je jednostrani, brzi, neritmični, nezaustavljivi, mahnito bacajući pokret proksimalnog dijela ruke i / ili noge; rijetko se takav pokret javlja obostrano (balizam). Hemibalizam se može smatrati teškim oblikom koreje.

(Vidi također Pregled poremećaja pokreta i malog mozga.)

Koreja i atetoza definirane su kliničkim manifestacijama; mnogi stručnjaci vjeruju da je kod zajedničke pojave (koreoatetoza) atetoza distonija superponirana na koreju. Koreja i atetoza rezultat su oslabljene inhibicije talamokortikalnih neurona od strane bazalnih ganglija. Mogući mehanizam je višak dopaminergičke aktivnosti.

Kliničari trebaju tražiti i liječiti uzrok koreje kad god je to moguće.

Huntingtonova bolest je najčešća degenerativna bolest koja uzrokuje koreju. U Huntingtonovoj bolesti se za liječenje koreje mogu koristiti lijekovi koji potiskuju dopaminergičku aktivnost, kao što su antipsihotici (npr. risperidon, olanzapin) i lijekovi koji smanjuju razinu dopamina (npr. rezerpin, tetrabenazin). Antipsihotici također mogu pomoći u smanjivanju neuropsihijatrijskih simptoma koji su često povezani s Huntingtonovom bolesti (npr. impulzivnost, anksioznost, psihotično ponašanje). Međutim, poboljšanja mogu biti ograničena i prolazna. Ovi lijekovi se mogu razborito koristiti za liječenje koreje bez jasnog uzroka.

Ostali uzroci koreje su:

Sydenhamova koreja se može pojaviti kod reumatske groznice te može biti njezin prvi simptom. Tumor ili infarkt strijatuma (nukleusa kaudatusa ili putamena) može uzrokovati akutnu jednostranu koreju (hemikoreja). Sydenhamova koreja i koreje zbog infarkta u nukleusu kaudatusu se često smanjuju tijekom vremena bez liječenja.

Koreje zbog hipertireoze ili drugog metaboličkog uzroka (npr. hiperglikemije) obično se smiruju kad se funkcija štitnjače ili razina glukoze u krvi normalizira.

Koreju u bolesnika > 60 treba podrobno ispitati kako bi se identificirao uzrok (npr. toksični, metabolički, autoimuni, paraneoplastični).

Koreja gravidarum se javlja u trudnoći, često u pacijentica koje su preboljele reumatsku groznicu. Obično počinje u prvom tromjesečju i spontano prestaje uoči ili nakon poroda. Ako je liječenje potrebno prije poroda zbog teške koreje, indicirani su barbiturati koji imaju manji fetalni rizik od drugih lijekova koji se koriste u liječenju koreje. Rijetko se sličan poremećaj može javiti u žena koje uzimaju oralne kontraceptive.

Hemibalizam je posljedica lezije, obično infarkta, u području kontralateralne subtalamičke jezgre. Iako je onesposobljujući, obično je samoograničavajući i traje između 6 i 8 tjedana. Ako su simptomi teški, mogu se tretirati s antipsihotikom u trajanju od 1 do 2 mjeseca.