Imunoterapija

Autor: Peter J. Delves, PhD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med.
Prijevod: Daniel Victor Šimac, dr. med.

Imunoterapeutska sredstva koriste ili mijenjaju imunosne mehanizme. Korištenje ovih sredstva se brzo razvija; uvode se nove skupine, novi lijekovi i nove indikacije za postojeće lijekove sigurno će se razvijati. Niz različite skupine imunoterapeutska sredstva su razvijena (vidi također tablicu Neki imunoterapeutska sredstva u kliničkoj primjeni

 • Monoklonska protutijela

 • Fuzijski proteini

 • Topivi citokinski receptori

 • Rekombinantni citokini

 • Mimetici malih molekula

 • Stanična terapija

Neki imunoterapijska sredstva u kliničkoj primjeni

Sredstva

Učinici

Neke indikacije

* mAb-i koji se koriste za dijagnostičko testiranje i radioloških snimanja nisu uključeni.

ALL = akutna limfoblastična leukemija; ANCA = antineutrofilna citoplazmatska protutijela; CAR = receptor kimeričnog antigena, prema engl. chimeric antigen receptor; CD = klaster diferencijacije, prema engl. cluster of differentiation; CLL = kronična limfocitna leukemija; CTLA = antigen citotoksičnih T-limfocita, prema engl. cytotoxic T-lymphocyte antigen; DMARD = antireumatski lijekovi koji modificiraju bolesti, prema engl. disease-modifying antirheumatic drugs; EGFR = receptora epidermalnog faktora rasta, prema engl. epidermal growth factor receptor; Fc = kristalizirajući fragment; FOLFIRI = leukovorin (folna kiselina), fluorouracil, plus irinotekan; FOLFOX = leukovorin (folna kiselina), fluorouracil, plus oksaliplatin; G-CSF = faktor stimulacije kolonije granulocita, prema engl. granulocyte colony-stimulating factor; GM-CSF = faktor stimulacije kolonije granulocita-makrofaga, prema engl. granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; HER2 = receptor humanog epidermalnog faktora rasta 2, prema engl. human epidermal growth factor receptor 2; HHV-8 = humani herpes virus 8; ICAM = molekula međustanične adhezije, prema engl. intercellular adhesion molecule; IFN = interferon; mAb = monoklonalno protutijelo; PD-L1 = ligand 1 programirane smrti, prema engl. programmed death–ligand 1; RANKL = ligand aktivator receptora nuklearnog faktora kappa beta, prema engl. receptor activator of nuclear factor kappa beta ligand; SLAMF7 = aktivacijska molekula signalizacijskog limfocita člana obitelji 7, prema engl. signaling lymphocyte activation molecule family member 7; TNF = faktor nekroze tumora, prema engl. tumor necrosis factor; VEGF-A = faktor rasta vaskularnog endotela A, prema engl. vascular endothelial growth factor A; VEGFR = VEGF receptor.

Monoklonska protutijela

abciksimab

Antiglikoprotein IIb/IIIa receptor

Prevencija srčanih ishemijskih komplikacija u pacijenata podvrgnutih perkutanoj koronarnoj intervenciji ili kod nekih visokorizičnih pacijenata s akutnim koronarnim sindromom

Adalimumab

Anti-TNF-alfa

Ankilozantni spondilitis

Gnojni hidradenitis

Umjerena do teška Crohnova bolest otporna na standardne tretmane

Umjeren do teški poliartikularni juvenilni idiopatski artritis

Umjereni do teški reumatoidni artritis

Umjeren do teški ulcerozni kolitis otporan na standardne tretmane

Nezarazni, intermedijarni, posteriorni i pan uveitis

Plak psorijaza

Psorijatični artritis

Alemtuzumab

Anti–B stanica (CD20)

Kronična B stanična limfocitna leukemija otporna na standardne tretmane

Multipla skleroza u relapsu kod pacijenata koji su imali neprimjeren odgovor na ≥ 2 lijeka

Alirocumab

Anti-proprotein konvertaza subtilisin keksin tip 9

Smanjenje LDL kolesterola, kao dodatak prehrani i statinima, u odraslih s heterozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom ili aterosklerotična kardiovaskularna bolest

Atezolizumab

Anti-PD-L1

Lokalno uznapredovala ili metastatski karcinom prijelaznih (urotelnih) stanica ili metastatski karcinom ne-malih stanica pluća, ako tumor napreduje tijekom ili nakon kemoterapije na bazi platine

Avelumab

Anti-PD-L1

Lokalno uznapredovala ili metastatski karcinom prijelaznih (urotelnih) stanica kod pacijenata s progresijom bolesti tijekom ili nakon kemoterapije na bazi platine

Metastatski karcinom Merkel stanica

Basiliksimab

Anti–IL–2 receptor

Sprječavanje akutnog odbacivanja transplantiranog bubrega

Belimumab

Stimulator protein anti-B-limfocita (anti-BLyS)

Autoprotutijela-pozitivni sistemski eritematozni lupus u odraslih koji primaju standardno liječenje

Benralizumab

Anti-IL-5 receptor alfa

Dodatno liječenje održavanja kod pacijenata starijih od 12 god. s teškom eozinofilnom astmom

Bevacizumab

Anti-VEGF-A

Karcinom epitela jajnika i jajovoda ili primarni peritonealni karcinom (koristi se s paklitakselom, pegiliranim liposomskim doksorubicinom ili topotekanom kod pacijenata s recidivnu bolešću otpornom na platinu koji su primili najviše 2 prethodna režima kemoterapije; s karboplatinom i paklitakselom, nakon čega slijedi bevacizumab kao jedino sredstvo, za stadij III ili IV bolesti nakon početne kirurške resekcije; u kombinaciji s karboplatinom i paklitakselom ili karboplatinom i gemcitabinom, nakon čega slijedi bevacizumab kao jedino sredstvo, za recidivnu bolest osjetljiva na platinu)

Glioblastoma u odraslih, ako bolest napreduje nakon pokušaja drugom liječenjem

Metastatski rak debelog crijeva (koristi se s kemoterapijom na bazi IV 5-fluorouracila u prvoj ili 2. liniji liječenja)

Metastatski rak debelog crijeva (koristi se s kemoterapijom na bazi fluoropirimidina, irinotekana ili fluorpirimidin-oksaliplatina kao 2. linija liječenja), ako je rak napredovao tijekom liječenja režimom prve linije koji sadrži bevacizumaba

Metastatski karcinom bubrežnih stanica (koristi se s IFN-alfa)

Uporan, recidivni ili metastatski rak grlića maternice (koristi se s paklitakselom i cisplatinom ili paklitakselom i topotekanom)

Kirurški neodstranjivo, lokalno napredovao, recidivni ili metastatski neskvamozni rak ne-malih stanica pluća (koristi se s karboplatinom i paklitakselom kao prva linija liječenja)

Bezlotoksumab

Anti-Clostridium difficile toksin B

Infekcija Clostridium difficile kod odraslih koji primaju antibiotike i s visokim rizikom od recidiva

Blinatumomab

Bispecifičan: Anti-CD19 i anti-CD3c

Relapsna ili uporna ALL prekursora B stanica

ALL prekursora B stanica u 1. ili 2. potpunoj remisiji s MRD ≥ 0.1%

Brentuksimab vedotin

Anti-CD30 (povezan s antimikotskom sredstvom monometil auristatin E)

Hodgkinov limfom nakon neuspjeha autologne transplantacije matičnih stanica (ASCT, prema engl. autologous stem cell transplantation) odnosno najmanje 2 režima kemoterapije s više lijekova kod pacijenata koji nisu kandidati za ASCT

Sistemski anaplastični limfom velikih stanica, nakon neuspjeha najmanje jedan režim kemoterapije s više lijekova

Brodalumab

Anti-IL-17 receptor A

Umjerena do teška plak psorijaza kod odraslih koji ne reagiraju na druge sistemske terapije

Burosumab

Anti-faktor rasta fibroblasta 23

X-vezana hipofosfatemija

Kanakinumab

Anti-IL-1 beta

Aktivni sistemski juvenilni idiopatski artritis u pacijenata ≥ 2 god.

Povremeni sindromi vrućice

Certolizumab (pegiliran Fab' fragment)

Anti-TNF-alfa

Ankilozantni spondilitis

Umjerena do teška Crohnova bolest, kod neprimjerenog odgovora na konvencionalno liječenje

Umjerena do teška plak psorijaza

Umjeren do teški reumatoidni artritis u odraslih

Psorijatični artritis

Cetuksimab

Anti-EGFR

Lokalno ili regionalno uznapredovali karcinom skvamoznih stanica glave i vrata (koristi se s terapijom zračenjem)

Povratni lokalnoregionalni ili metastatski karcinom skvamoznih stanica glave i vrata (koristi se s terapijom na bazi platine i 5-fluorouracilom)

Povratni ili metastatski karcinom skvamoznih stanica glave i vrata ako napreduje poslije terapije na bazi platine

Metastatski rak debelog crijeva s ekspresijom EGFR, na sljedeći način:

Daratumumab

Anti-CD 38

Multipli mijelom ako

 • pacijenti su primili ≥ 3 prethodne režime lijekova koji su uključivali inhibitor proteasoma i imunomodulatorni lijek

  ili

 • rak je otporan na inhibitor proteasoma i imunomodulacijski lijek.

Denosumab

Anti-RANKL

Prevencija događaja povezani skeletom (primjerice prijelomi, bol u kostima) u pacijenata s multiplim mijelomom ili s metastazama u kostima od solidnih tumora.

Liječenje odraslih i skeletno zrelih adolescenata s tumorom velikih stanica kosti, ako je tumor nemoguće kirurški odstraniti ili ako će kirurška resekcija vjerojatno dovesti do ozbiljnih morbiditeta

Liječenje hiperkalcemije uslijed malignosti otporne na terapiju bisfosfonatima

Osteoporoza u pacijenata s visokim rizikom od prijeloma

Za povećanje koštane mase kod muškaraca koji primaju terapiju deprivacije androgena za metastatski rak prostate i kod žena koje primaju adjuvantnu terapiju inhibitorima aromataze za rak dojke s visokim rizikom od prijeloma

Dinutuksimab

Anti-GD2 glikolipid

Pedijatrijska neuroblastoma visokog rizika koja ima barem djelomičan odgovor na prethodne multimodalne terapije s više lijekova prve linije (koristi se s GM-CSF, IL-2 i izotretinoinom [13-cis-retinoidna kiselina])

Dupilumab

Anti-IL-4 receptor alfa

Umjeren do teški atopijski dermatitis kada bolest nije primjereno kontrolirana topikalnim terapijama ili kada se te terapije ne preporučuju

Durvalumab

Anti-PD-L1

Lokalno uznapredovali ili metastatski karcinom urotela ako bolest napreduje tijekom ili nakon kemoterapije na bazi platine

Neoperativni rak ne-malih stanica pluća stadija III kada bolest nije napredovala tijekom ili nakon kemoterapije na bazi platine i terapija zračenjem

Ekulizumab

Anti–komplement komponenta C5

Atipičan hemolitičko-uremički sindrom

Paroksizmalna noćna hemoglobinurija

Elotuzumab

Anti-SLAMF7

Multipli mijelom kod pacijenata koji su primili 1 do 3 prethodne terapije (koristi se s lenalidomidom i deksametazonom)

Emicizumab

Bispecifični anti-faktor IXa i anti-faktor X.

Prevencija ili smanjenje epizoda krvarenja u pacijenata s hemofilijom A koji razvijaju inhibitore faktora VIII

Erenumab

Anti-kalcitonin genetski-povezan receptor peptida

Migrena

Evolokumab

Anti-proprotein konvertaza subtilisin keksin tip 9

Smanjenje kardiovaskularnog rizika u pacijenata s koronarnom bolesti

Smanjenje LDL-kolesterola, kao dodatak prehrani i statinima, kod odraslih s homozigotnom ili heterozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom ili aterosklerotičnom kardiovaskularnom bolesti

Gemtuzumab

Konjugat anti-CD33 ozogamicina

Novodijagnosticiran CD33+ akutna mijeloidna leukemija u odraslih ili kod relapsa ili otporne bolesti u odraslih i djece ≥ 2 god

Golimumab

Anti-TNF-alfa

Umjereni do teški reumatoidni artritis s neprimjerenom odgovorom na terapiju metotreksatom

Psorijatični artritis

Ankilozantni spondilitis

Umjereni do teški ulcerozni kolitis, ako

 • Pacijenti nemaju primjereni odgovor na ili ne podnose prethodno liječenje.

  ili

 • Zahtijevaju kontinuiranu terapiju kortikosteroidima.

Guselkumab

Anti-IL-23

Umjerena do teška plak psorijaza

Ibalizumab

Anti-CD4

Infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV) tip 1 (u kombinaciji s drugim antiretrovirusnim lijekovima u odraslih s izrazito visokim stupnjem liječenja s infekcijom rezistentnom na više lijekove)

Ibritumomab

Anti–B stanica (CD20; vezan za radioaktivno sredstvo itrij 90)

Relapsni ili otporni folikularni ili transformiran B stanični ne-Hodgkinov limfom niskog stupnja

Idarucizumab

Anti-dabigatran

Ukidanje antikoagulantnih učinaka dabigatrana kod potrebe za hitnu operaciju/hitne zahvate ili u životno ugrožavajućem ili nekontroliranom krvarenju

Infliksimab

Anti-TNF-alfa

Umjerena do teška Crohnova bolest ili ulcerozni kolitis, od neprimjerenog odgovora na konvencionalno liječenje

Umjereni do teški reumatoidni artritis (uz terapiju metotreksatom)

Ankilozantni spondilitis

Aktivni psorijatični artritis

Kronična teška plak psorijaza kad drugo liječenje je manje prikladan

Inotuzumab

Konjugat anti-CD22-ozogamicina

Odrasli s relapsnom ili otpornom ALL prekursora B stanica

Ipilimumab

Anti-CTLA-4

Neoperabilni ili metastatski napredni melanom

Melanom s patološkom zahvaćenosti regionalnih limfnih čvorova > 1 mm u pacijenta koji su imali potpunu resekciju, uključujući totalnu limfadenektomiju

Prethodno neliječeni karcinom bubrežnih stanica (u kombinaciji s nivolumabom)

Iksekizumab

Anti-IL17A

Umjerena do teška plak psorijaza

Psorijatični artritis

Mepolizumab

Anti-IL-5

Dodatno liječenje održavanja teške eozinofilne astme u pacijenata u dobi od ≥ 12 god

Odrasli pacijenti s eozinofilnom granulomatozom s poliangiitisom

Natalizumab

Anti-alfa-4 podjedinica integrina

Relaps multiple skleroze ili Chronove bolesti kad drugo liječenje nije prikladan

Necitumumab

EGFR1

Metastatski karcinom skvamozni ne-malih stanica pluća, kao prva linija za liječenje (koristi se s gemcitabinom i cisplatinom)

Nivolumab

Anti-PD-1

Neresektabilni ili metastatski melanom (koristi se s ipilimumabom, a ako je melanom BRAF V600 mutacija pozitivna, s BRAF inhibitorom)

Metastatski rak ne-malih stanica pluća, ako napreduje tijekom ili nakon kemoterapije na bazi platine

Uznapredovali karcinom bubrežnih stanica u pacijenata koji su prethodno primili terapiju antiangiogeneze ili kod neliječenih pacijenata ako se daje u kombinaciji s ipilimumabom

Hodgkinov limfom koji se ponavlja ili napreduje nakon autologne transplantacije hematopoetskih matičnih stanica (HSCT, prema engl. haematopoetic stem cell transplantation) i kod posttransplantacijskog liječenja s brentuksimab vedotinom ili nakon > 3 linije sistemske terapije, uključujući autologna HSCT

Povratni ili metastatski karcinom skvamoznih stanica glave i vrata, ako bolest napreduje tijekom ili poslije terapije na bazi platine

Lokalno uznapredovali ili metastatski karcinom urotela, ako bolest napreduje tijekom ili nakon kemoterapije na bazi platine

Metastatski rak debelog crijeva s visokom mikrosatelitskom nestabilnost ili deficijencijom popravka neusklađenosti (prema engl. mismatch repair) koji je napredovao nakon liječenja s fluoropirimidinom, oksaliplatinom i irinotekanom

Hepatocelularni karcinom prethodno liječen sorafenibom

Obiltoksaksimab

Anti-zaštitni antigen za Bacillus anthracis

Inhalacijski antraks (u kombinaciji s antibioticima)

Obinutuzumab

Anti-CD20

Folikularni limfom koji se vraća nakon ili koji je otporan na režim koji sadrži rituksimab (prvo se koristi s bendamustinom, a zatim kao monoterapiju)

Odrasli pacijenti s prethodno neliječenom folikularnim limfomom II. stadija glomaznog (prema engl. bulky), III. stadija ili IV. stadija (koristi se u kombinaciji s kemoterapijom nakon koje slijedi monoterapija obinutuzumabom kod pacijenata koji su postigli barem parcijalnu remisiju)

Prethodno neliječena KLL (koristi se s klorambucilom)

Okrelizumab

Anti-CD20

Povratni ili primarni progresivni oblici multiple skleroze

Ofatumumab

Anti–B stanica (CD20)

Prošireno liječenje KLL-a kod pacijenata s potpunim ili djelomičnim odgovorom nakon ≥ 2 režima lijeka za povratne ili progresivne bolesti

KLL otporna na fludarabin i alemtuzumab

Relaps KLL (koristi se u kombinaciji s fludarabinom i ciklofosfamidom)

Olaratumab

Receptor anti-faktora rasta podrijetlom iz trombocita alfa

U kombinaciji s doksorubicinom za liječenje odraslih pacijenata sa sarkomom mekog tkiva s histološkim podtipom za koji je prikladan režim koji sadrži antraciklin i koji nije pogodan za liječenje zračenjem ili kirurškim zahvatom

Omalizumab

Anti-IgE

Srednje teška i teška astma u bolesnika > 12 godina s dokumentiranom alergijskom bolesti neadekvatno kontroliranom inhalacijskim kortikosteroidima

Kronična idiopatska urtikarija u bolesnika ≥ 12 god koji ostaju simptomatski unatoč H1 antihistaminskog liječenja.

Palivizumab

Anti-protein respiratornog sincicijskog virusa (RSV) F

Teška infekcija RSV-a donjih dišnih puteva kod djece

Panitumumab

Anti-EGFR

Metastatski rak debelog crijeva divljeg tipa RAS, kao liječenje prve linije (koristi se s FOLFOX-om ili kao monoterapija) ako rak napreduje nakon prethodnog liječenja s fluorpirimidinom, oksaliplatinom i irinotekanom

Pembrolizumab

Anti-PD-1

Inoperabilni ili metastatski napredni melanom

Rak pluća ne-malih stanica PD-L1+ (NSCLC, prema engl. non-small cell lung cancer) kao jedino sredstvo za liječenje prve linije kod pacijenata bez EGFR ili ALK genomskih tumorskih aberacija

Kao jedino sredstvo za liječenje pacijenata s metastatskim NSCLC PD-L1+ s progresijom bolešću tijekom ili nakon kemoterapije na bazi platine (pacijenti s EGFR ili ALK aberacijama genomskih tumora bi trebali imati progresiju bolesti na terapiji koju je odobrio FDA za te aberacije prije primanja pembrolizumaba )

Liječenja prve linije metastatskog neskvamoznog NSCLC (u kombinaciji s pemetreksedom i karboplatinom)

Povratni ili metastatski karcinom pločastih stanica glave i vrata, ako bolest napreduje tijekom ili nakon terapije na bazi platine

Pacijenti s Hodgkinovom limfomom s otpornom bolešću ili relaps nakon ≥ 3 prethodnih linija terapija

Pacijent s primarnim medijastinalnim limfomom velikih B stanica s otpornom bolešću ili relaps nakon ≥ 2 prethodne linije terapije

PD-L1+ lokalno uznapredovali ili metastatski karcinom urotela u pacijenata koji ne ispunjavaju uvjete za kemoterapiju koja sadrži cisplatin ili koji ne ispunjavaju uvjete za kemoterapiju na bazi platine bez obzira na status PD-L1 ili koji imaju progresiju bolesti tijekom ili nakon kemoterapije na bazi platine ili unutar 12 mj neoadjuvantnog ili adjuvantnog liječenja kemoterapijom na bazi platine

Inoperabilni ili metastatski rak s visokom mikrosatelitskom nestabilnost ili solidni tumori s deficijencijom popravka neusklađenosti (prema engl. mismatch repair) koji je napredovao nakon prethodnog liječenja kod pacijenata koji nemaju zadovoljavajuće alternativne mogućnosti

Rak debelog crijeva koji je napredovao nakon liječenja s fluoropirimidinom, oksaliplatinom i irinotekanom

PD-L1+ povratni lokalno uznapredovali ili metastatski rak želuca ili adenokarcinom gastroezofagealnog spoja s progresijom bolešću tijekom ili nakon ≥ 2 prethodne linije terapije uključujući kemoterapiju koja sadrži fiuoropirimidin ili kemoterapija na bazi platine i ako je prikladna HER2/neu ciljana terapija

PD-L1+ povratni ili metastatski rak grlića maternice s progresijom bolešću tijekom ili nakon terapije

Pertuzumab

Anti-HER2

Metastatski karcinom dojke HER2+ u pacijenata koji prethodno nisu primili anti-HER2 terapiju ili kemoterapiju za metastatski karcinom (koristi se s trastuzumabom i docetakselom)

HER2+, lokalno uznapredovali, upalni ili rani stadij raka dojke (ili > 2 cm u promjeru ili čvor-pozitivne) za neoadjuvantno liječenja (koristi se s trastuzumabom i docetakselom) kao dio cjelovitog režima liječena za rani rak dojke

Ramucirumab

Anti-VEGFR-2

Metastatski rak debelog crijeva koji je napredovao tijekom ili nakon režima liječenja prve linije koji sadrži bevacizumab, oksiplatinu i fluorpirimidin (koristi se s FOLFIRI-om)

Metastatski rak ne-malih stanica pluća koji je napredovao tijekom ili nakon kemoterapije na bazi platine (koristi se s docetakselom)

Uznapredovali ili metastatskim rak želuca ili adenokarcinom gastroezofagealnog spoja ako napreduje tijekom ili nakon prethodne kemoterapije koja sadrži fiuoropirimidin ili lijek koji sadrži platin

Ranibizumab

Anti-VEGF

Neovaskularni (mokri) makularna degeneracija uzrokovana starenjem

Edem makule nakon okluzije vena mrežnice

Dijabetički makularni edem

Dijabetička retinopatija u pacijenata s dijabetičkim makularnim edemom

Miopična horoidalna neovaskularizacija

Raksibacumab

Anti-zaštitni antigen Bacillus anthracis

Inhalacijski antraks (u kombinaciji s antibioticima)

Reslizumab

Anti-IL-5

Dodatno liječenje održavanja teške eozinofilne astme u pacijenata u dobi ≥ 12 god

Rituksimab

Anti–B stanica (CD20)

Relapsni ili otporni ne–Hodgkinov limfom B stanica CD20+ niskog stupnja ili folikularnog oblika

KLL CD20+ (koristi se s fludarabinom i ciklofosfamidom)

Umjereni do teški reumatoidni artritis (koristi se s metotreksatom) kada je odgovor na TNF-antagoniste neprimjeren

Umjeren do teški pemfigus vulgaris

Granulomatoza s poliangiitisom (Wegenerova granulomatoza)

Mikroskopski poliangiitis

Sarilumab

Anti-IL-6 receptor

Odrasli s umjerenim do teškim reumatoidnim artritisom koji su imali neprimjeren odgovor ili intoleranciju na jedan ili više DMARD-ovi

Sekukinumab

Anti-IL-17A

Ankilozantni spondilitis

Psorijatični artritis

Umjerena i teška kronična plak psorijaza

Siltuksimab

Anti-IL-6

Multicentrična Castlemanova bolest u pacijenata koji su HIV i HHV-8 negativni

Tildrakizumab

Anti-IL-23

Odrasli s umjerenom do teškom plak psorijazom

Tocilizumab

Anti-IL-6 receptor (anti-IL-6R)

Umjereni do teški reumatoidni artritis kada je odgovor na barem jedan od DMARD-a neprimjeren

Poliartikularni ili sistemski juvenilni idiopatski artritis u pacijenata ≥ 2 god

Arteritis gigantskih stanica

Pacijenti ≥ 2 godine koji imaju tešku ili po život opasnu bolest sindrom otpuštanja citokina nakon liječenja CAR T stanicama

Tositumomab

Anti–B stanica (CD20; vezan za radioaktivni jod [131I])

Povratni ili relapsni folikularni ne–Hodgkinov limfom CD20+ niskog stupnja

Trastuzumab

Anti-HER2

Rak dojke HER2+

Metastatski rak želuca HER2+ ili adenokarcinom gastroezofagealnog spoja

Ustekinumab

Anti-IL-12 i -IL-23

Umjerena i teška plak psorijaza

Umjerena do teška Crohnova bolest

Psorijatični artritis

Vedolizumab

Anti-integrin alfa-4 beta-7

Umjereno do teški aktivni ulcerozni kolitis, ako je odgovor na konvencionalnu terapiju ili na TNF-antagoniste neprimjeren

Umjerena do teška Crohnova bolest, ako je odgovor na konvencionalnu terapiju ili na TNF-antagoniste neprimjeren

Fuzijski proteini

Abatacept (CTLA-4 izvanstanične domene fuzioniran s Fc regijom IgG1)

Inhibicija aktivacije T stanica

Umjereni do teški reumatoidni artritis

Denileukin diftitoks (fuzija IL–2 za difterijski toksin)

Dostavljanje toksina CD25 komponenti receptora IL–2

CD 25+ kožni T stanični limfom

Etanercept (fuzija dva CD120b TNF–alfa receptora za Fc fragment IgG1)

Sniženje razine TNF-a

Reumatoidni artritis

Poliartikularni juvenilni idiopatski artritisa u pacijenata ≥ 2 god

Psorijatični artritis

Ankilozantni spondilitis

Plak psorijaze

Topivi receptor citokina

Anakinra (antagonist receptora IL–1, ponekad pegiliran radi duljeg vremena poluživota)

Kompetitivna inhibicija IL-1 alfa i IL-1 beta aktivnosti

Kod pacijenata 18 god: Umjereni do teški reumatoidni artritis, kriopirin povezan periodični sindromi

Citokini

IFN-alfa

Antiproliferativni i antivirusni

Kod pacijenanta 18 god: Kronični hepatitis C, AIDS-povezanog Kaposijevog sarkoma, leukemija vlasastih stanica, kronična mijeloidna leukemija, metastatski melanom

IFN-beta

Antiproliferativni i antivirusni

Smanjenje broja razbuktavanja kod relapsa multiple skleroze

IFN-gama

Imunostimulacijski i antivirusni

Kontrola infekcije u kroničnoj granulomatoznoj bolesti, odgađanje progresije u teškoj malignoj osteoporozi

IL-2

Imunostimulacijski

Metastatski karcinom bubrežnih stanica i metastatski melanom

IL-11

Trombopoetski faktor rasta

Prevencija trombocitopenije nakon mijelosupresivne kemoterapije

G-CSF

Stimulacija produkcije granulocita

Ukidanje neutropenije nakon kemoterapije, terapije zračenjem ili oboje

GM-CSF

Stimulacija produkcije granulocita i monocita/makrofaga

Ukidanje neutropenije nakon kemoterapije, terapije zračenjem ili oboje

Stanična terapija

Aksikabtagen ciloleucel (CAR T)

CD19-usmjerena genetski modificirana autologna T stanica

Odrasli s relapsom ili otpornim limfomom velikih B stanica nakon 2 linije sistemne terapije

Sipuleucel-T

Autologne cirkulirajuće ICAM-1 + mononuklearne stanice periferne krvi aktivirane kiselom fosfatazom prostate i GM-CSF

Asimptomatski ili minimalno simptomatski metastatski rak prostate otporan na kastraciju (hormonska terapija)

Odrasli s relapsom ili otpornim limfomom velikih B-stanica nakon 2 linije sistemske terapije

Tisagenlecleucel (CAR T)

CD19-usmjerena genetski modificirana autologna T-stanica

Pacijenti do 25 godina s ALL-om prekursora B stanica koji je otporan ili u drugom ili kasnijem relapsu

Monoklonska protutijela

Monoklonska protutijela (mAb) su proizvedeni in vitro za prepoznavanje specifičnih ciljanih antigena (Ag-i); oni se koriste za liječenje solidnih i hematopoetskih tumora i upalnih poremećaja. Monoklonska protutijela koje su trenutno u kliničkoj primjeni uključuju

 • Mišji

 • Himerni

 • Humanizirani

 • Potpuno humano

Mišja protutijela (mAt) se stvaraju nakon injektiranja antigena mišu te vađenja njegove slezene iz koje se dobivaju B stanice koje proizvode protutijela specifična za te antigene, spajanjem tih stanica s besmrtnim mijelomskim stanicama miša, daljnjim uzgojem ovih hibridnih stanica (npr. u kulturi stanica) i iz njih se izoliraju protutijela. Iako su mišja protutijela slična ljudskim protutijelima, klinička primjena mišjeg protutijela je ograničena zbog toga što izazivaju proizvodnju ljudskog protutijela protiv miša i mogu izazvati serumsku bolest imunosnog kompleksa (reakcija preosjetljivosti tipa III), te se brzo uklanjaju.

Kako bi se smanjili probleme zbog korištenja čistih mišjih protutijela, istraživači su koristili tehnike rekombinantne DNK i stvorili monoklonska protutijela koja su dio ljudska i dio mišja. Ovisno o udjelu molekula protutijela koja su ljudska, nastali proizvod se zove kao jedno od sljedećeg:

 • Himerno

 • Humanizirano

U oba slučaja, proces obično počinje kao gore navedeno s proizvodnjom mišje hibridomske stanice koja proizvode protutijela na željen antigen. Tada je DNK za neke ili za sve od varijabilnog dijela mišjeg protutijela spojen s DNK za ljudski imunoglobulin. Dobivena DNK je stavljena u kulturi stanica sisavaca, gdje dolazi do ekspresije dobivenog gena i proizvodnja željenog protutijela. Ako se mišji gen za cijelu varijabilnu regiju ubaci uz ljudsku konstantnu regiju, produkt je nazvan "kimerno". Ako se koristi mišji gen samo za antigen-vezujuće hipervarijabilne regije u sklopu varijabilne regije, produkt je nazvan "humanizirano".

Kimerična monoklonalna protutijela aktiviraju antigen–predočne stanice (APC-i) i T stanice učinkovitije od mišjih monoklonalnih protutijela, no ipak mogu inducirati stvaranje humanih anti–kimeričnih protutijela.

Humanizirana monoklonalna protutijela na različite antigene su dostupna za liječenje kolorektalnog raka, raka dojke, leukemija, alergije, autoimune bolesti, odbacivanje transplantata i respiratornu infekciju sincicijskim virusom

Potpuno ljudska monoklonalna protutijela se proizvode primjenom transgeničnih miševa koji sadrže ljudske imunoglobulinske gene ili upotrebom fag predočenja (prema engl. phage display) (tj bakteriofag bazirana metoda kloniranja) imunoglobulinskih gena izoliranih iz ljudskih B stanica. Posve ljudska monoklonalna protutijela imaju smanjenu imunogeničnost i stoga imaju manje neželjenih učinka kod pacijenata.

Monoklonska protutijela koja ciljaju molekule kontrolne točke na T stanicama ili tumorskim stanicama (nazivaju se inhibitori kontrolne točke - vidi tablicu Neki imunoterapijska sredstva u kliničkoj uporabi) se upotrebljavaju za sprječavanje podregulacije antitumorskih odgovora i za učinkovito liječenje nekih dosad otpornih rakova. Međutim, budući da su molekule kontrolnih točaka također uključene u druge tipove imunosnog odgovora, inhibitori kontrolne točke mogu uzrokovati ozbiljne imunim povezane upalne i autoimune reakcije (i sistemske i specifične za organe).

Fuzijski proteini

Ovi hibridni proteini nastaju povezivanjem genske sekvence koja kodira sve ili dio 2 različita proteina i tako stvara himerni polipeptid koji uključuje poželjne atribute iz roditeljske molekule (npr. komponenta ciljanja stanica u kombinaciji sa toksinom stanica). Cirkulirajuće vrijeme poluživota terapijskih proteina često se može poboljšati tako da ih se spoji s drugim proteinom koji, naravno, ima dulji poluživot u serumu (npr. Fc regije IgG-a).

Topivi receptori citokina

Topivi oblici citokinskih receptora se koristi za terapijske reagense. Oni mogu blokirati djelovanje citokina vežući se s njima prije nego se vežu na uobičajene površinske stanične receptora.

Etanercept, fuzijski protein, sadrži 2 identična lanca iz CD120b receptora za faktor nekroze tumora (TNF) alfa. Ovaj proizvod na taj način blokira TNF-alfa i koristi se u liječenju reumatoidnog artritisa otpornog na drugu terapiju, ankiloznog spondilitisa, psorijatičnog artritisa i plak psorijazu.

Topivi IL receptori (npr. receptor za IL–1, IL–2, IL–4, IL–5 i IL– 6) se razvijaju za liječenje upalnih i alergijskih poremećaja te raka.

Rekombinantni citokini

Faktori stimulacije kolonija (CSF, engl. colony–stimulating factors) kao što su eritropoetin, granulocitni CSF (G–CSF) te granulocitno–makrofagni CSF (GM–CSF) koriste se u pacijenata koji se podvrgavaju kemoterapiji ili transplantaciji zbog hematoloških bolesti te raka (vidi tablicu neki Imunoterapeutska sredstva u kliničkoj upotrebi). Interferon–alfa (IFN–alfa) i IFN–gama se koriste za liječenje raka, imunodeficijencija te virusnih infekcija; INF-beta se koristi kod relapsa multiple skleroze. Proučavaju se mnogi drugi citokini.

Anakinra, koristi se za liječenje reumatoidnog artritisa, je rekombinantni, neznatno modificirani oblik koji se pojavljuje prirodno kao IL-1R antagonist; ovaj lijek se veže na receptor IL-1, i na taj način sprječava vezanje IL-1, ali za razliku od IL-1, ne aktivira receptor.

Stanice koje eksprimiraju citokinske receptore mogu biti obilježene modificiranom verzijom relevantnog citokina (npr. denileukin diftitoks, fuzijski protein koji sadrži sljedove iz IL–2 i iz difterijskog toksina). Denileukin se koristi kod kožnog T staničnog limfoma kako bi napao toksina stanicama koje eksprimiraju CD25 komponentu receptora IL–2.

Mimetici malih molekula

Mali linearni peptidi, ciklički peptidi i male organske molekule se razvijaju kao agonisti ili antagonisti za različite primjene. Pretraživanje baze peptida i organskih molekula može identificirati potencijalne male mimetike (npr. agonisti receptora za eritropoetin, trombopoetin i G–CSF).

Stanična terapija

Stanice imunosnog sustava se sakupe (npr. leukaferezom) i aktiviraju in vitro prije nego se vrate se pacijentu. Cilj je da se pojača uobičajeno neprimjeren prirodni imunosni odgovor na rak. Metode aktivacije imunih stanica uključuje uporeba citokina da potaknu i povećaju broj antitumorskih citotoksičnih T stanica i uporeba pulsnog izlaganja antigen-predočnim stanicama, kao što su dendritične stanice s tumorskim antigenima. Prije nego što se vrate pacijentu, T stanice mogu biti genetski modificirane tako da eksprimiraju receptore himernih antigena (CAR, prema engl. chimeric antigen receptors) ili receptore T stanica (TCR, prema engl. T cell receptors) sposobne za prepoznavanje tumorskih antigena, to je pristup koji se pokazao učinkovit kod pacijenata s leukemijom i limfomom.