Pregled herpesvirusnih infekcija

Autor: Kenneth M. Kaye, MD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Mia Ajduković, dr. med.

Osam tipova herpesvirusa može zaraziti čovjeka (vidi tablicu). Svi herpesvirusi nakon primoinfekcije ostaju latentno u specifičnim stanicama domaćina te kasnije može doći do reaktivacije. Herpesvirusi ne mogu dugo preživjeti izvan stanice domaćina, pa je za prijenos obično potreban bliski kontakt. U osoba s latentnom infekcijom virus se može reaktivirati bez izazivanja simptoma; u takvim je slučajevima prisutno asimptomatsko izlučivanje virusa i te osobe mogu prenijeti infekciju.

Epstein–Barrov virus (EBV) i humani herpesvirus tip 8 (HHV–8), poznat i kao herpesvirus povezan s Kaposijevim sarkomom (KSHV), dovode se u vezu s nekim malignim bolestima. Roseola infantum je dječja bolest uzrokovana herpesvirusom 6 (ponekad i 7).

Herpesvirusi koji mogu zaraziti čovjeka

Uobičajeni naziv

Drugi naziv

Tipične manifestacije

*U imunokompromitiranog domaćina.

†Iznimno uzrokuje fulminantni hepatitis bez kožnih lezija u imunokompromitiranog domaćina ili trudnica.

Herpes simpleks virus tip 1

Humani herpesvirus 1

Gingivostomatitis, keratokonjunktivitis, kožni herpes, genitalni herpes, encefalitis, labijalni herpes, virusni meningitis, ezofagitis *, pneumonija *, diseminirana infekcija*, hepatitis *,†

Herpes simpleks virus tip 2

Humani herpesvirus 2

Genitalni herpes, kožni herpes, gingivostomatitis, neonatalni herpes, virusni meningitis, diseminirane infekcije *, hepatitis *,†

Varicella-zoster virus

Humani herpesvirus 3

Vodene kozice, herpes zoster, diseminirani herpes zoster*

Epstein-Barr virus

Humani herpesvirus 4

Infektivna mononukleoza, hepatitis, encefalitis, karcinom nazofarinksa, Hodgkinov limfom, Burkittov limfom, limfoproliferativni sindromi*, oralna vlasasta leukoplakija*

Citomegalovirus

Humani herpesvirus 5

CMV mononukleoza, hepatitis, kongenitalna citomegalična inkluzijska bolest, hepatitis*, retinitis*, pneumonija*, kolitis*

Humani herpesvirus 6

Roseola infantum, upala srednjeg uha s vrućicom; encefalitis

Humani herpesvirus 7

Roseola infantum

Herpesvirus povezan s Kaposijevim sarkomom

Humani herpesvirus 8

Nema dokazane akutne bolesti, ali ima uzročnu ulogu u Kaposijevom sarkomu* i ne–Hodgkinovim limfomima u sklopu AIDS–a koji se primarno pojavljuju u pleuralnoj, perikardnoj ili trbušnoj šupljini kao limfatični izljevi

Također povezan s multicentričnom Castleman bolesti

Liječenje herpesvirusa

Lijekovi s aktivnošću protiv herpesvirusa uključuju aciklovir, cidofovir, famciklovir, fomivirsen, foskarnet, ganciklovir, idoksuridin, penciklovir, trifluridin, valaciklovir, valganciklovir i vidarabin (vidjeti tbl. vidi tablicu).

Lijekovi za liječenje herpesvirusnih infekcija

Lijek

Aktivnost

Uporaba

Nuspojave

* Teška neutropenija (< 500 neutrofila/μL) može zahtijevati nešto od sljedećeg:

  • Stimulaciju koštane srži primjenom stimulirajućeg faktora kolonija granulocita ili stimulirajućeg faktora kolonija granulocita i makrofaga

  • Prekid ganciklovira

  • Smanjenje doze

Valaciklovir treba primjenjivati s oprezom u bolesnika s uznapredovalom HIV infekcijom i u transplantiranih bolesnika

CMV = citomegalovirus; EBV = Epstein-Barr virus, HPV = humani papiloma virus; HSV = herpes simpleks virus; KSHV = herpesvirus povezan s Kaposijevim sarkomom; TTP / HUS = trombotička trombocitopenična purpura i hemolitičko-uremični sindrom; VZV = varicella-zoster virus.

Aciklovir

Aktivan protiv (prema gradaciji potentnosti) HSV tipa 1 (HSV-1), HSV-2, VZV i EBV

Minimalna aktivnost protiv CMV

Oralni ili parenteralni: intravenski aciklovir indiciran je kada je potrebno postići visoke koncentracije u serumu, npr. kod HSV– encefalitisa.

Oralni: nisu česte

IV: rijetko bubrežna toksičnost zbog taloženja kristala aciklovira; u imunokompromitiranih bolesnika, TTP / HUS

Cidofovir

In vitro inhibicija širokog spektra virusa, uključujući HSV-1 i HSV-2, VZV, CMV, EBV, KSHV, adenovirusa, HPV, poksvirusa, te humanog poliomavirusa (JC i BK virusa)

IV: uobičajeno se koristi za CMV, ali upotreba je ograničena zbog bubrežne toksičnosti

Intravitrealna injekcija: za CMV retinitis

Značajna bubrežna toksičnost

Famciklovir (predlijek penciklovira)

Antivirusni spektar sličan acikloviru (sojevi rezistentni na aciklovir su rezistentni i na famciklovir)

Oralna: učinkovit kao i aciklovir za genitalni herpes i herpes zoster; bolja biološka raspoloživost od aciklovira nakon oralne primjene (što je važno za VZV infekcije)

Rijetke

Fomivirsen

Snažno djelovanje protiv CMV-a (oligonukleotid inhibira sintezu proteina CMV-a)

Daje se intravitrealno bolesnicima s HIV–infekcijom i CMV–retinitisom rezistentnim na druge lijekove.

Povišen očni tlak, uveitis s dobrim odgovorom na liječenje kortikosteroidima

Foskarnet

Aktivan protiv EBV, KSHV, humanog herpesvirusa 6, aciklovir-rezistentnog (i aciklovir-osjetljivog) HSV-a i VZV-a i ganciklovir-rezistentnog (i ganciklovir-osjetljivog) CMV-a

Donekle aktivan protiv HIV-a

IV ili intravitrealna primjena: u liječenju i usporavanju progresije CMV–retinitisa ima učinkovitost kao ganciklovir

Bubrežna toksičnost u do jedne trećine pacijenata ako se daje bez odgovarajuće hidracije, elektrolitski disbalans

Ganciklovir

In vitro je učinkovit protiv svih herpesvirusa, uključujući CMV, ali sojevi HSV–a rezistentni na aciklovir unakrižno su rezistentni i na ganciklovir.

Obično lijek izbora za CMV

Ganciklovir se u prvom redu daje bolesnicima sa HIV–om i CMV–retinitisom.

IV primjena: najčešća

Intravitrealna injekcija: za CMV retinitis

Oralna primjena: bioraspoloživost samo 6-9%; potrebno 12 kapsula dnevno za standardnu dozu (3×1 g) što ograničava njegovu primjenu

Prvenstveno supresija koštane srži, osobito neutropenija, što ponekad zahtijeva liječenje *

Idoksuridin

Aktivan protiv HSV-1, HSV-2, VZV, vaccinia virusa i CMV

Topička: zbog svoje visoke sustavne toksičnosti, ograničen na lokalnu oftalmološku primjenu u liječenju herpes simpleks keratokonjunktivitisa

Iritacija, bol, fotofobija, svrbež, upala ili edem kapaka

Rijetko, alergijske reakcije

Penciklovir

Aktivan protiv HSV-1, HSV-2, VZV i EBV

Topička (krema): za rekurirajući herpes labialis u odraslih.

Eritem

Trifluridin (trifluorotimidin)

Aktivni protiv HSV-1 i HSV-2

Topička: oftalmičko liječenje primarnog keratokonjunktivitisa i rekurentnog keratitisa ili ulceracija uzrokovanih HSV-1 i HSV-2

(nije primjenjiv sistemno zbog supresije koštane srži)

pečenje oka, edem kapaka

Rjeđe punktiformni keratitis, alergijske reakcije

Valaciklovir (predlijek aciklovira)

Antivirusni spektar sličan onom aciklovira

Oralna: 3-5 puta veća bioraspoloživost od aciklovira

Slične onima aciklovira

TTP / HUS u nekih bolesnika s uznapredovalom HIV infekcijom i u transplantiranih bolesnika koji su primili valaciklovir u većim dozama od trenutno preporučenih

Valganciklovir (predlijek ganciklovira)

Antivirusni spektar sličan onom ganciklovira

Oralna: veća bioraspoloživost od oralnog ganciklovira

Slične nuspojavama ganciklovira

Vidarabin (adenin arabinozid, ara-A)

Za HSV infekcije

IV: više nije u upotrebi zbog neurotoksičnosti

Oftalmički preparati vidarabina djelotvorni su kod akutnog keratokonjunktivitisa i rekurentnog površinskog keratitisa uzrokovanih HSV–1 i HSV–2.

Moguće nuspojave su površinski točkasti keratitis sa suzenjem, iritacijom, bolom i fotofobijom.