Penicilini

Autor: Brian J. Werth, PharmD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Branimir Gjurašin, dr. med.

Penicilini (vidi tablicu Penicilini) su beta-laktamski antibiotici sa baktericidnom aktivnošću nepoznatog mehanizma - moguć mehanizam je aktivacija autolitičkih enzima koji uništavaju staničnu stijenku u nekih bakterija.

Rezistencija

Neke bakterije proizvode beta-laktamaze koje inaktiviraju beta-laktamske antibiotike; ovaj učinak se može izbjeći dodavanjem inhibitora beta-laktamaze.

Međutim, tradicionalni inhibitori beta-laktamaze (npr. klavulanat, sulbaktam, tazobaktam) nepouzdano inhibiraju sljedeće:

  • AmpC beta-laktamaze, koje obično proizvode Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Providencia i Morganella spp ili Pseudomonas aeruginosa

  • Beta-laktamaze proširenog spektra (ESBL) koje proizvode neki sojevi bakterija Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli i ostale Enterobacteriaceae

  • Karbapenemaze

Novi, ne-beta-laktamski inhibitori beta-laktamaza, poput avibaktama i vaborbaktama, imaju aktivnost protiv ampC, ESBL, pa čak i nekih karbapenemaza kao što su Klebsiella pneumoniae karbapenemaze (KPC), koji postaju sve češće zastupljeni u Klebsiella spp i drugim enterobakterijama. Međutim, trenutno ne postoje inhibitori beta-laktamaze koji su aktivni protiv metalo-beta-laktamaza (MBL), kao što su NDM-1 (New Delhi MBL-1), VIM-ovi (Veronski integron-kodirani MBL) i IMP (imipenem), koji mogu inaktivirati sve beta-laktamske antibiotike osim aztreonama. Međutim, mnogi sojevi koji proizvode MBL također proizvode i druge beta-laktamaze koje mogu hidrolizirati aztreonam.

Farmakokinetika

Hrana ne ometa apsorpciju amoksicilina, no penicilin G bi trebalo primjenjivati 1 sat prije ili 2 sata nakon obroka. Amoksicilin je uglavnom zamijenio ampicilin za oralnu primjenu jer se amoksicilin bolje apsorbira, uzrokuje manje GI tegoba i može se davati rjeđe.

Penicilini se brzo distribuiraju unutar ekstracelularne tekućine većine tkiva, osobito u prisutnosti upale.

Svi penicilini se barem djelomično izlučuju u urinu, a većina ih tamo ostvaruje visoke koncentracije. Parenteralni penicilin G se brzo izlučuje (serumski poluživot 0.5 sati), izuzev oblika s polaganim otpuštanjem (benzatin ili prokain penicilin G), koji su namijenjeni samo za duboko IM injiciranje - oni stvaraju depo u tkivu iz kojeg se lijek polako apsorbira kroz nekoliko sati do nekoliko dana. Benzatin penicilin doseže vršnu koncentraciju sporije i redovito djeluje duže nego prokain penicilin.

Indikacije

Lijekovi slični penicilinu G

Lijekovi slični penicilinu G (uključujući penicilin V) prvenstveno se koriste protiv

Manjeg broja gram–negativnih bacila koji je osjetljiv na velike parenteralne doze penicilina G Većina stafilokoka, većina sojeva Neisseria gonorrhoeae, mnogi anaerobni gram–negativni bacili i oko 30% H. influenzae su rezistentni.

Penicilin G je lijek izbora za sifilis, određene klostridijske infekije i, u kombinaciji s gentamicinom, za endokarditis uzrokovan osjetljivim enterokokima.

Benzatin penicilin G je dugodjelujuća formulacija koja je dostupna kao

  • čisti benzatin penicilin

  • Smjesa jednake količine benzatina i prokaina penicilina G

  • Smjesa od 0,9 milijuna jedinica benzatina i 0,3 milijuna jedinica prokaina penicilina G

Od navedena tri pripravka, samo je benzatin penicilin preporučljiv za liječenje sifilisa i prevenciju reumatske groznice. Čisti benzatin penicilin i smjesa jednake količine indicirani su za liječenje infekcija gornjeg dišnog puta i infekcija kože i mekih tkiva koje su uzrokovane dobro osjetljivi streptokokima.

Amoksicilin i ampicilin

Ovi lijekovi su djelotvorni protiv

Dodatak inhibitora beta-laktamaze (klavulanat ili sulbaktam) omogućuje upotrebu protiv meticilin-osjetljivih stafilokoka, H. influenzae, Moraxella catarrhalis, Bacteroides spp, E. coli, i K. pneumoniae.

Ampicilin se prvenstveno koristi za infekcije obično uzrokovane osjetljivim gram-negativnim bakterijama:

Penicilini otporni na penicilinaze

Ovi lijekovi se primarno koriste za liječenje

  • Meticilin-osjetljivog Staphylococcus aureus koji proizvodi penicilinazu

Ovi lijekovi se također koriste za liječenje nekih infekcija uzrokovanih bakterijom Streptococcus pneumoniae, streptokokom grupe A i meticilin-osjetljivim koagulaza-negativnim stafilokokom.

Penicilini širokog spektra (antipseudomonasni)

Ovi lijekovi djeluju protiv

Tikarcilin je slabije djelotvoran protiv enterokoka od piperacilina. Dodatak inhibitora beta-laktamaze pojačava djelovanje protiv meticilin-osjetljivog, beta-laktamaza pruoducirajućeg S. aureus, E. coli, K. pneumoniae, H. influenzae i gram-negativnih anaerobnih bacila, ali ne i protiv gram-negativnih bacila koji proizvode ampC beta-laktamazu, a može tek djelomično inhibirati ESBL koju proizvode neke K. pneumoniae, E. coli i druge enterobakterije. Penicilini širokog spektra pokazuju sinergiju s aminoglikozidima, a obično se s njima koriste u liječenju P. aeruginosa infekcija.

Kontraindikacije

Penicilini su kontraindicirani u bolesnika koji su imali ozbiljne alergijske reakcije na njih.

Uporaba tijekom trudnoće i dojenja

Penicilini su među najsigurnijim antibioticima tijekom trudnoće. Ispitivanja reprodukcije na životinjama s penicilinom nisu pokazala rizik za fetus. Podaci o primjeni u trudnoći kod ljudi su ograničeni. U slučaju indikacije, penicilini se smiju primjenjivati u trudnoći. Penicilin G je djelotvoran u sprječavanju prijenosa sifilisa s majke na plod i u liječenju infekcije majke i ploda.

Penicilini ulaze u majčino mlijeko u malim količinama. Njihova upotreba se obično smatra kompatibilnom s dojenjem.

Nuspojave

Nuspojave penicilina uključuju

  • Reakcije preosjetljivosti, uključujući osip (najčešće)

Ostale nuspojave su rjeđe.

Preosjetljivost

Najznačajnije nuspojave su reakcije preosjetljivosti:

  • Neposredne reakcije, uključujući anafilaksiju (koja može dovesti do smrti unutar nekoliko minuta), urtikarija, angioneurotski edem (nastaju u 1 do 5 / 10 000 injekcija) i smrt (u oko 0.3 / 10 000 injekcija).

  • Odgođene (kasne) reakcije (koje se javljaju u do 8% pacijenata) su serumska bolest, osipi (npr. makularni, papularni, morbiliformni) i eksfolijativni dermatitis (obično se razvija nakon 7 do 10 dana terapije).

Većina bolesnika koja prijavi alergijsku reakciju na penicilin kasnije ne reagira na novu primjenu penicilina. Premda malen, rizik od alergijske reakcije je oko 10 puta veći u onih koji su prethodno imali alergijsku reakciju. Mnogi bolesnici prijavljuju nuspojave na penicilin koje zapravo nisu alergijske (npr. GI nuspojave, nespecifični simptomi).

Ako pacijenti imaju nejasan ili nedosljedan podatak o alergiji na penicilin, a primjena alternativnog antibiotika nije efikasna ili praktična, može se činiti kožni test. Desenzibilizacija se može pokušati u bolesnika s pozitivnim kožnim testom ako ne postoji alternativa penicilinskom lijeku. Međutim, bolesnicima anamnestičkim podatkom o anafilaksiji na penicilin ne smije se ponovno dati nijedan beta–laktam (uključujući i za potrebe kožnog testa), osim u vrlo rijetkim slučajevima kada ne postoji alternativa. U takvim slučajevima, potrebne su posebne mjere opreza i režimi desenzibilizacije.

Osipi

Osipi se češće javljaju na ampicilin i amoksicilin nego na druge peniciline. Bolesnici s infektivnom mononukleozom često razviju nealergijski osip, u pravilu makulopapularni, koji se obično javlja između 4. i 7. dana terapije.

Ostale nuspojave

Penicilini također mogu uzrokovati

Čini se da je leukopenija češća nakon primjene nafcilina. Premda svi penicilini primijenjeni u vrlo visokim IV dozama mogu remetiti funkciju trombocita i izazvati krvarenje, najčešći uzrok je tikarcilin, osobito u bolesnika s renalnom insuficijencijom.

Druge nuspojave su bol na mjestu IM injekcije, tromboflebitis kad se IV injekcija opetovano primjenjuje na istom mjestu i GI tegobe kod oralne primjene. Rijetko se može pojaviti crni jezik, uslijed iritacije površine jezika i keratinizacije površinskih slojeva, posebice kod oralne primjene.

Tikarcilin i karbenicilin u visokim dozama mogu uzrokovati preopterećenje natrijem, osobito u bolesnika s otkazivanjem srca ili bubrega, jer su oba lijeka natrijeve soli. Tikarcilin i karbenicilin također mogu izazvati hipokalemičnu metaboličku alkalozu jer velika količina aniona koja se ne može apsorbirati, prezentirajući se distalnim tubulima remeti izlučivanje H+ iona i sekundarno dovodi do gubitka kalija.

Doziranje

Svi se penicilini izuzev nafcilina izlučuju mokraćom u velikoj mjeri, pa je bolesnicima s renalnom insuficijencijom dozu potrebno smanjiti. Probenecid inhibira renalnu tubularnu sekreciju mnogih penicilina, povećavajući njihovu koncentraciju u krvi. Ponekad se daje istovremeno održavanje visoke razine u krvi.