Vitamin B6

Autor: Larry E. Johnson, MD, PhD
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Tajana Pavić, dr. med.
Prijevod: Dejan Bakula, dr. med.

Vitamin B6 uključuje skupinu blisko srodnih spojeva: piridoksin, piridoksal i piridoksamin. Oni se u tijelu metaboliziraju u piridoksal fosfat, koji djeluje kao koenzim u mnogim važnim reakcijama u krvi, SŽS–u i koži. Vitamin B6 je važan za biosintezu hema i nukleinskih kiselina, te za metabolizam masti, ugljikohidrata i aminokiselina ( vidi: Izvori, funkcije i učinci vitamina ).

(Vidi također Pregled vitamina.)

Nedostatak vitamina B6 i ovisnost

Budući da se vitamin B6 nalazi u većini hrane, prehrambeni manjak je vrlo rijedak. Sekundarni nedostatak vitamina B6 može nastati zbog različitih stanja. Simptomi nedostatka vitamina B6 mogu obuhvaćati perifernu neuropatiju, sindrom nalik pelagri, anemiju i konvulzije, koje se osobito u djece ne moraju smiriti nakon primjene antikonvulziva. Neodgovarajući metabolizam (ovisnost) je rijetka; to uzrokuje različite simptome, uključujući konvulzije, intelektualne poteškoće i anemiju. Trenutno ne postoji laboratorijska pretraga kojom se može utvrditi količina vitamina B6 u tijelu, stoga je postavljanje diagnoze uobičajeno kliničko. Liječenje se sastoji od primjene vitamina B6 peroralno, te kad je moguće, liječenja uzroka.

Etiologija

Premda je rijedak, prehrambeni nedostatak vitaminomB6 se može razviti jer pretjerana obrada hrane može lišiti hranu vitamina B6.

sekundarn nedostatak vitamina B6 najčešće je posljedica

Rijetko, može nastati zbog povećanih metaboličkih potreba (npr. kod hipertireoze).

Rijetke prirođene greške metabolizma mogu utjecati na metabolizam piridoksina.

Simptomi i znakovi

Manjak vitamina B6 uzrokuje sindrom nalik pelagri; seboroični dermatitis, glositis i heilozu, dok kod odraslih osoba može izazvati depresiju, konfuziju, promjene na EEG–u i konvulzije.

Rijetko, manjak ili ovisnost uzrokuju konvulzije kod djece. Konvulzije, osobito u djece, mogu biti otporne na liječenje antikonvulzivima.

Također se može razviti normocitna, mikrocitna ili sideroblastična anemija.

Dijagnoza

  • Klinička procjena

Nedostatak vitamina B6 treba razmotriti kod:

  • Svako novorođenče koje ima konvulzije

  • Konvulzije, osobito u djece, koje su otporne na liječenje antikonvulzivima

  • Svaki bolesnik s nedostatkom drugih vitamina iz B skupine, osobito u bolesnika s anamnezom kroničnog alkoholizma ili protein-energetske pothranjenosti

Dijagnoza nedostatka vitamina B6 je obično klinička. Ne postoji niti jedan prihvaćeni laboratorijski test za mjerenje stautsa vitamina B6; mjerenje serumskog piridoksal fosfata je zasada najčešće.

Liječenje

  • Piridoksin

  • Eliminacija faktora rizika kada je to moguće

Kod sekundarnog manjka vitamina B6 (npr. uslijed primjene lijekova koji deaktiviraju piridoksin ili malapsorpcije), treba ako je moguće liječiti uzroke.

U odraslih, uobičajeno, manjak se korigira s primjenom piridoskina u dozi od 50 do 100 mg peroralno jednom na dan. Većina ljudi koji uzimaju izonijazid također trebaju uzimati piridoksin u dozi od 30 do 50 mg/dan. Kod manjka vitamina B6 uslijed povećanih metaboličkih potreba, mogu biti potrebne količine veće od propisanih standardnih dnevnih doza. U većini slučajeva prirođenih grešaka metabolizma, mogu biti učinkovite visoke doze piridoksina.

Ključne poruke

  • Nedostatak vitamina B6 je obično uzrokovan lijekovima koji inaktiviraju piridoksin (npr. izonijazid), protein-energetskom pothranjenosti, malapsorpcijom, kroničnim alkoholizmom.

  • Nedostatak vitamin B6 može uzrokovati perifernu neuropatiju, seboroični dermatitis, glostitis te keliozu, dok u odraslih osoba se može razviti depresija, smetenost i konvulzije.

  • Dijagnoza počiva na kliničkim nalazima.

  • Ispravljanje sekundarnih uzroka, ili davanje dopune piridoksinom.

Toksičnost vitaminom B6

Uzimanje velikih doza (>500 mg/dan) piridoksina (npr. zbog sindroma karpalnog kanala ili premenstrualnog sindroma, premda učinkovitost nije dokazana) može izazvati perifernu neuropatiju s ispadima u području disstalnih djelova ekstremiteta, uključujući i progresivnu senzornu ataksiju i teške poremećaje osjeta položaja i vibracije. Osjeti dodira, topline i boli su manje zahvaćeni. Motorički i središnji živčani sustav su obično bez promjena.

Dijagnoza toksičnosti vitaminom B6 je klinička.

Liječenje toksičnosti vitaminom B6 se sastoji u prekidu uzimanja vitamina B6. Oporavak je spor i u nekih bolesnika nepotpun.