206. Nuspojave lijekova

Urednik sekcije: Željko Ivančević, dr. med.
Prijevod: Ivan Ivančević, student medicine

Nuspojave (neželjeni učinci) lijekova su među najučestalijim kliničkim problemima i često su glavni uzrok hospitalizacije. Najčešće se javljaju kod pacijenata koji uzimaju veći broj lijekova, a uzrokuju ih:

 • Pogreške u automedikaciji propisanih lijekova (osobito česta pojava u starijih osoba).
 • Pretjerano jak, inače poželjan, farmakološki učinak (npr. hipotenzija u bolesnika koji uzima antihipertenzivni lijek).
 • Istodobna primjena lijekova sa sinergističkim učincima (npr. acetilsalicilna kiselina i varfarin).
 • Citotoksične reakcije (npr. nekroza jetre nastala djelovanjem paracetamola).
 • Imunološki mehanizmi (npr. trombocitopenija potaknuta kinidinom, SLE izazvan hidralazinom).
 • Genetski determinirani enzimski poremećaji (npr. hemolitička anemija inducirana primakinom kod deficijencije G6PD) ili
 • Idiosinkrazijske reakcije (npr. aplastična anemija potaknuta kloramfenikolom).

Raspoznavanje

Anamneza je najvažnija. Uzmite u obzir:

 • Lijekove i lokalne preparate koji nisu propisani, a mogli bi izazvati neželjene učinke
 • Prethodne reakcije na iste lijekove
 • Vremensku povezanost između primjene lijeka i pojave kliničkih manifestacija
 • Nestanak manifestacija kada se prekine davanje lijeka ili smanji doza
 • Recidiviranje manifestacija nakon ponovne oprezne primjene (u slučaju manje opasnih reakcija)
 • Rijetko: (1.) biokemijske abnormalnosti, npr. manjak G6PD u eritrocitima kao uzrok medikamentne hemolitičke anemije; (2.) patološka serumska antitijela u pacijenata s agranulocitozom, trombocitopenijom i hemolitičkom anemijom.

U Tbl. 206-1 navedene su brojne kliničke manifestacije neželjenih učinaka lijekova. Tablica nije napravljena s namjerom da bude potpuna ili iscrpna. Tablici se može pristupiti putem sljedeće veze: www.accessmedicine.com.

TABLICA 206-1 KLINIČKE MANIFESTACIJE NEŽELJENIH UČINAKA LIJEKOVA

VIŠESUSTAVNE MANIFESTACIJE

Anafilaksija

 Cefalosporini

 Dekstran

 Inzulin

 Jodirani lijekovi ili kontrastna sredstva

 Lidokain

 Penicilini

 Prokain

Angioedem

 ACE inhibitori

Lupus eritematodes potaknut lijekovima

 Cefalosporini

 Hidralazin

 Jodidi

 Izoniazid

 Metildopa

 Fenitoin

 Prokainamid

 Kinidin

 Sulfonamidi

 Tiouracil

Vrućica

 Aminosalicilna kiselina

 Amfotericin B

 Antihistaminici

 Penicilini

Hiperpireksija

 Antipsihotici

Serumska bolest

 Acetilsalicilna kiselina

 Penicilini

 Propiltiouracil

 Sulfonamidi

ENDOKRINE MANIFESTACIJE

Sindrom sličan Addisonovu

 Busulfan

 Ketokonazol

Galaktoreja (može uzrokovati i amenoreju)

 Metildopa

 Fenotiazini

 Triciklički antidepresivi

Ginekomastija

 Antagonisti kalcijevih kanala

 Digitalis

 Estrogeni

 Grizeofulvin

 Izoniazid

 Metildopa

 Fenitoin

 Spironolakton

 Testosteron

Seksualni poremećaji

 Beta-blokatori

 Klonidin

 Diuretici

 Gvanetidin

 Litij

 Veliki trankvilizatori

 Metildopa

 Oralni kontraceptivi

 Sedativi

Testovi funkcije štitnjače, poremećaji

 Acetazolamid

 Amiodaron

 Klorpropamid

 Klofibrat

 Kolestipol i nikotinska kiselina

 Soli zlata

 Jodidi

 Litij

 Oralni kontraceptivi

 Fenotiazini

 Fenilbutazon

 Fenitoin

 Sulfonamidi

 Tolbutamid

METABOLIČKE MANIFESTACIJE

Hiperbilirubinemija

 Rifampicin

Hiperkalcijemija

 Antacidi s apsorpcijskom lužinom

 Tiazidi

 Vitamin D

Hiperglikemija

 Klortalidon

 Diazoksid

 Enkainid

 Etakrinska kiselina

 Furosemid

 Glukokortikoidi

 Hormon rasta

 Oralni kontraceptivi

 Tiazidi

Hipoglikemija

 Inzulin

 Peroralni hipoglikemici

 Kinin

Hiperkalijemija

 ACE inhibitori

 Amilorid

 Citotoksični lijekovi

 Predoziranje digitalisom

 Heparin

 Litij

 Pripravci kalija uključujući pripravke za nadoknadu soli

 Kalijeve soli u lijekovima

 Spironolakton

 Sukcinilholin

 Triamteren

Hipokalijemija

 Alkaloza inducirana lužinom

 Amfotericin B

 Diuretici

 Gentamicin

 Inzulin

 Zloporaba laksativa

 Mineralokortikoidi, neki glukokortikoidi

 Osmotski diuretici

 Simpatomimetici

 Tetraciklin

 Teofilin

 Vitamin B12

Hiperuricemija

 Acetilsalicilna kiselina

 Citotoksični lijekovi

 Etakrinska kiselina

 Furosemid

 Hiperalimentacija

 Tiazidi

Hiponatrijemija

  1. Dilucijska

   Karbamazepin

   Klorpropamid

   Ciklofosfamid

   Diuretici

   Vinkristin

  2. Gubljenje soli

   Diuretici

   Klizme

   Manitol

Metabolička acidoza

 Acetazolamid

 Paraldehid

 Salicilati

 Spironolakton

DERMATOLOŠKE MANIFESTACIJE

Akne

 Anabolici i androgeni steroidi

 Bromidi

 Glukokortikoidi

 Jodidi

 Izoniazid

 Oralni kontraceptivi

Alopecija

 Citotoksici

 Etionamid

 Heparin

 Oralni kontraceptivi (ustezanje)

Ekcem

 Kaptopril

 Zaštitne kreme i losioni

 Lanolin

 Lokalni antihistaminici

 Lokalni antimikrobici

 Lokalni anestetici

Erythema multiforme ili Stevens-Johnsonov sindrom

 Barbiturati

 Klorpropamid

 Kodein

 Penicilini

 Fenilbutazon

 Fenitoin

 Salicilati

 Sulfonamidi

 Sulfoni

 Tetraciklini

 Tiazidi

Erythema nodosum

 Oralni kontraceptivi

 Penicilini

 Sulfonamidi

Eksfolijativni dermatitis

 Barbiturati

 Soli zlata

 Penicilini

 Fenilbutazon

 Fenitoin

 Kinidin

 Sulfonamidi

Fiksirani medikamentni osipi

 Barbiturati

 Kaptopril

 Fenilbutazon

 Kinin

 Salicilati

 Sulfonamidi

Hiperpigmentacija

 Bleomicin

 Busulfan

 Klorokin i drugi antimalarici

 Kortikotropin

 Ciklofosfamid

 Soli zlata

 Hipervitaminoza A

 Oralni kontraceptivi

 Fenotiazini

Lihenoidni osipi

 Aminosalicilna kiselina

 Antimalarici

 Klorpropamid

 Soli zlata

 Metildopa

 Fenotiazini

Fotodermatitis

 Kaptopril

 Klordiazepoksid

 Furosemid

 Grizeofulvin

 Nalidinska kiselina

 Oralni kontraceptivi

 Fenotiazini

 Sulfonamidi

 Sulfonilureja

 Tetraciklini, posebno demeklociklin

 Tiazidi

Purpura (vidi i Trombocitopenija)

 Alopurinol

 Ampicilin

 Acetilsalicilna kiselina

 Glukokortikoidi

Osipi (nespecifični)

 Alopurinol

 Ampicilin

 Barbiturati

 Indapamid

 Metildopa

 Fenitoin

Nekroza kože

 Varfarin

Toksična epidermalna nekroliza (bulozna)

 Alopurinol

 Barbiturati

 Bromidi

 Jodidi

 Nalidinska kiselina

 Penicilini

 Fenilbutazon

 Fenitoin

 Sulfonamidi

Urtikarija

 Acetilsalicilna kiselina

 Barbiturati

 Kaptopril

 Enalapril

 Penicilini

 Sulfonamidi

HEMATOLOŠKE MANIFESTACIJE

Agranulocitoza (vidi i Pancitopenija)

 Kaptopril

 Karbimazol

 Kloramfenikol

 Citotoksična sredstva

 Soli zlata

 Indometacin

 Metimazol

 Oksifenbutazon

 Fenotiazini

 Fenilbutazon

 Propiltiouracil

 Sulfonamidi

 Tolbutamid

 Triciklički antidepresivi

Poremećaji zgrušavanja/hipotrombinemija

 Cefamandol

 Cefoperazon

 Moksalaktam

Eozinofilija

 Aminosalicilna kiselina

 Klorpropamid

 Eritromicin estolat

 Imipramin

 L-Triptofan

 Metotreksat

 Nitrofurantoin

 Prokarbazin

 Sulfonamidi

Hemolitična anemija

 Aminosalicilna kiselina

 Cefalosporini

 Klorpromazin

 Dapson

 Inzulin

 Izoniazid

 Levodopa

 Mefenaminska kiselina

 Melfalan

 Metildopa

 Penicilini

 Fenacetin

 Prokainamid

 Kinidin

 Rifampicin

 Sulfonamidi

Hemolitičke anemije zbog manjka G6PD

 Vidi Tbl. 64-3

Leukocitoza

 Glukokortikoidi

 Litij

Limfadenopatija

 Fenitoin

 Primidon

Megaloblastična anemija

 Antagonisti folata

 Dušični oksid

 Oralni kontraceptivi

 Fenobarbital

 Fenitoin

 Primidon

 Triamteren

 Trimetroprim

Pancitopenija (aplastična anemija)

 Karbamazepin

 Kloramfenikol

 Citotoksična sredstva

 Soli zlata

 Mefenitoin

 Fenilbutazon

 Fenitoin

 Kinakrin

 Sulfonamidi

 Trimetadion

 Zidovudin (AZT)

Prava aplazija eritrocita

 Azatioprin

 Klorpropamid

 Izoniazid

 Fenitoin

Trombocitopenija (vidi i Pancitopenija)

 Acetazolamin

 Acetilsalicilna kiselina

 Karbamazepin

 Karbenicilin

 Klorpropamid

 Klortalidon

 Furosemid

 Soli zlata

 Heparin

 Indometacin

 Izoniazid

 Metildopa

 Moksalaktam

 Fenilbutazon

 Fenitoin i drugi hidantoini

 Kinidin

 Kinin

 Tiazidi

 Tikarcilin

KARDIOVASKULARNE MANIFESTACIJE

Pogoršanje angine pektoris

 Alfa-blokatori

 Ustezanje beta-blokatora

 Ergotamin

 Višak tiroksina

 Hidralazin

 Metisergid

 Minoksidil

 Nifedipin

 Oksitocin

 Vazopresin

Aritmije

 Adriamicin

 Antiaritmici

 Atropin

 Antikolinesteraze

 Beta-blokatori

 Digitalis

 Emetin

 Litij

 Fenotiazini

 Simpatomimetici

 Hormon štitnjače

 Triciklički antidepresivi

 Verapamil

AV blok

 Klonidin

 Metildopa

 Verapamil

Kardiomiopatija

 Adriamicin

 Daunorubicin

 Emetin

 Litij

 Fenotiazini

 Sulfonamidi

 Simpatomimetici

Zadržavanje tekućine ili kongestivno zatajenje srca

 Beta-blokatori

 Antagonisti kalcija

 Estrogeni

 Indometacin

 Manitol

 Minoksidil

 Fenilbutazon

 Steroidi

Hipotenzija

 Antagonisti kalcija

 Citrirana krv

 Diuretici

 Levodopa

 Morfij

 Nitroglicerin

 Fenotiazini

 Protamin

 Kinidin

Hipertenzija

 Ustezanje klonidina

 Kortikotropin

 Ciklosporin

 Glukokortikoidi

 Inhibitori monoamin oksidaze sa simpatomimeticima

 NSAR

 Oralni kontraceptivi

 Simpatomimetici

 Triciklički antidepresivi sa simpatomimeticima

Perikarditis

 Emetin

 Hidralazin

 Metisergid

 Prokainamid

Tromboembolija

 Oralni kontraceptivi

RESPIRATORNE MANIFESTACIJE

Bronhoopstrukcija

 Beta-blokatori

 Cefalosporini

 Kolinergici

 NSAR

 Penicilini

 Pentazocin

 Streptomicin

 Tartrazin (lijekovi sa žutom bojom)

Kašalj

 ACE inhibitori

Plućni edem

 Kontrastna sredstva

 Heroin

 Metadon

 Propoksifen

Plućni infiltrati

 Aciklovir

 Amiodaron

 Azatioprin

 Bleomicin

 Busulfan

 Karmustin (BCNU)

 Klorambucil

 Ciklofosfamid

 Melfalan

 Metotreksat

 Metisergid

 Mitomicin C

 Nitrofurantoin

 Prokarbazin

 Sulfonamidi

GASTROINTESTINALNE MANIFESTACIJE

Kolestatska žutica

 Anabolički steroidi

 Androgeni

 Klorpropamid

 Eritromicin estolat

 Soli zlata

 Metimazol

 Nitrofurantoin

 Oralni kontraceptivi

 Fenotiazini

Opstipacija ili ileus

 Aluminijev hidroksid

 Barijev sulfat

 Kalcijev karbonat

 Željezni sulfat

 Smole jonski izmjenjivači

 Opijati

 Fenotiazini

 Triciklički antidepresivi

 Verapamil

Dijareja ili kolitis

 Antibiotici (širokog spektra)

 Kolhicin

 Digitalis

 Magnezij u antacidima

 Metildopa

Difuzno hepatocelularno oštećenje

 Paracetamol

 Alopurinol

 Aminosalicilna kiselina

 Dapson

 Eritromicin estolat

 Etionamid

 Gliburid

 Halotan

 Izoniazid

 Ketokonazol

 Metimazol

 Metotreksat

 Metoksifluran

 Metildopa

 Inhibitori monoamin oksidaze

 Niacin

 Nifedipin

 Nitrofurantoin

 Fenitoin

 Propoksifen

 Propiltiouracil

 Piridij

 Rifampicin

 Salicilati

 Natrijev valproat

 Sulfonamidi

 Tetraciklini

 Verapamil

 Zidovudin (AZT)

Crijevna ulceracija

 Čvrsti pripravci KCl

Malapsorpcija

 Aminosalicilna kiselina

 Antibiotici (širokog spektra)

 Kolestiramin

 Kolhicin

 Kolestipol

 Citotoksična sredstva

 Neomicin

 Fenobarbital

 Fenitoin

Mučnina ili povraćanje

 Digitalis

 Estrogeni

 Željezni sulfat

 Levodopa

 Opijati

 Kalijev klorid

 Tetraciklini

 Teofilin

Promjene u usnoj šupljini

  1. Hiperplazija gingive

  Antagonisti kalcija

  Ciklosporin

  Fenitoin

  2. Otok žlijezde slinovnice

  Bretilij

  Klonidin

  Gvanetidin

  Jodidi

  Fenilbutazon

  3. Poremećaji okusa

  Bigvanidi

  Kaptopril

  Grizeofulvin

  Litij

  Metronidazol

  Penicilamin

  Rifampicin

  4. Ulceracija

  Acetilsalicilna kiselina

  Citotoksična sredstva

  Kristal violet

  Izoproterenol (sublingvalno)

  Pankreatin

Pankreatitis

 Azatioprin

 Etakrinska kiselina

 Furosemid

 Glukokortikoidi

 Opijati

 Oralni kontraceptivi

 Sulfonamidi

 Tiazidi

Peptička ulceracija ili krvarenje

 Acetilsalicilna kiselina

 Etakrinska kiselina

 Glukokortikoidi

 NSAR

BUBREŽNE/URINARNE MANIFESTACIJE

Disfunkcija mokraćnog mjehura

 Antikolinergici

 Disopiramid

 Inhibitori monoamin oksidaze

 Triciklički antidepresivi

Kamenci

 Acetazolamid

 Vitamin D

Poremećaj koncentriranja urina s poliurijom (ili nefrogeni diabetes insipidus)

 Demeklociklin

 Litij

 Metoksifluran

 Vitamin D

Hemoragični cistitis

 Ciklofosfamid

Intersticijski nefritis

 Alopurinol

 Furosemid

 Penicilini, posebno meticilin

 Fenindion

 Sulfonamidi

 Tiazidi

Nefropatije

 Izazvane analgeticima (npr. fenacetin)

Nefrotički sindrom

 Kaptopril

 Soli zlata

 Penicilamin

 Fenindion

 Probenecid

Opstruktivna uropatija

 Ekstrarenalna: metisergid

 Intrarenalna: citotoksična sredstva

Bubrežna disfunkcija

 Ciklosporin

 NSAR

 Triamteren

Renalna tubularna acidoza

 Acetazolamid

 Amfotericin B

 Razgrađeni tetraciklin

Tubularna nekroza

 Aminoglikozidi

 Amfotericin B

 Kolistin

 Ciklosporin

 Metoksifluran

 Polimiksini

 Radiokontrastna sredstva s jodom

 Sulfonamidi

 Tetraciklini

NEUROLOŠKE MANIFESTACIJE

Pogoršanje miastenije

 Aminoglikozidi

 Polimiksini

Ekstrapiramidni učinci

 Butirofenoni, npr. haloperidol

 Levodopa

 Metildopa

 Metoklopramid

 Oralni kontraceptivi

 Fenotiazini

 Triciklički antidepresivi

Glavobolja

 Ergotamin (ustezanje)

 Gliceril trinitrat

 Hidralazin

 Indometacin

Periferna neuropatija

 Amiodaron

 Kloramfenikol

 Klorokin

 Klorpropamid

 Klofibrat

 Demeklociklin

 Disopiramid

 Etambutol

 Etionamid

 Glutetimid

 Hidralazin

 Izoniazid

 Metisergid

 Metronidazol

 Nalidinska kiselina

 Nitrofurantoin

 Fenitoin

 Polimiksin, kolistin

 Prokarbazin

 Streptomicin

 Tolbutamid

 Triciklički antidepresivi

 Vinkristin

Pseudotumor mozga (ili intrakranijska hipertenzija)

 Amiodaron

 Glukokortikoidi, mineralokortikoidi

 Hipervitaminoza A

 Oralni kontraceptivi

 Tetraciklini

Konvulzije

 Amfetamini

 Analeptici

 Izoniazid

 Lidokain

 Litij

 Nalidinska kiselina

 Penicilini

 Fenotiazini

 Fizostigmin

 Teofilin

 Triciklički antidepresivi

 Vinkristin

Moždani udar

 Oralni kontraceptivi

OČNE MANIFESTACIJE

Katarakte

 Busulfan

 Klorambucil

 Glukokortikoidi

 Fenotiazini

Poremećaj raspoznavanja boja

 Barbiturati

 Digitalis

 Metakvalon

 Streptomicin

 Tiazidi

Edem rožnice

 Oralni kontraceptivi

Zamućenje rožnice

 Klorokin

 Indometacin

 Vitamin D

Glaukom

 Midrijatici

 Simpatomimetici

Optički neuritis

 Aminosalicilna kiselina

 Kloramfenikol

 Etambutol

 Izoniazid

 Penicilamin

 Fenotiazini

 Fenilbutazon

 Kinin

 Streptomicin

Retinopatija

 Klorokin

 Fenotiazini

UŠNE MANIFESTACIJE

Gluhoća

 Aminoglikozidi

 Acetilsalicilna kiselina

 Bleomicin

 Klorokin

 Eritromicin

 Etakrinska kiselina

 Furosemid

 Nortriptilin

 Kinin

Vestibularni poremećaji

 Aminoglikozidi

 Kinin

MIŠIĆNO-KOŠTANE MANIFESTACIJE

Poremećaji kostiju

  1. Osteoporoza

  Glukokortikoidi

  Heparin

  2. Osteomalacija

  Aluminijev hidroksid

  Antikonvulzivi

  Glutetimid

Miopatija ili mijalgija

 Amfotericin B

 Klorokin

 Klofibrat

 Glukokortikoidi

 Oralni kontraceptivi

Miozitis

 Gemfibrozil

 Lovastatin

PSIHIJATRIJSKE MANIFESTACIJE

Delirij ili smetenost

 Amantadin

 Aminofilin

 Antikolinergici

 Antidepresivi

 Cimetidin

 Digitalis

 Glukokortikoidi

 Izoniazid

 Levodopa

 Metildopa

 Penicilini

 Fenotiazini

 Sedativi i hipnotici

Depresija

 Ustezanje amfetamina

 Beta-blokatori

 Antihipertenzivi s centralnim učincima (rezerpin, metildopa, klonidin)

 Glukokortikoidi

 Levodopa

Pospanost

 Antihistaminici

 Anksiolitici

 Klonidin

 Veliki trankvilizatori

 Metildopa

 Triciklički antidepresivi

Halucinacije

 Amantadin

 Beta-blokatori

 Levodopa

 Meperidin

 Narkotici

 Pentazocin

 Triciklički antidepresivi

Hipomanija, manija ili ekscitacijske reakcije

 Glukokortikoidi

 Levodopa

 Inhibitori monoamin oksidaze

 Simpatomimetici

 Triciklički antidepresivi

Shizofrene ili paranoidne reakcije

 Amfetamini

 Bromidi

 Glukokortikoidi

 Levodopa

 Lizergična kiselina

 Inhibitori monoamin oksidaze

 Triciklički antidepresivi

Poremećaji spavanja

 Anoreksici

 Levodopa

 Inhibitori monoamin oksidaze

 Simpatomimetici

 

Opširnije vidi u Roden DM: Principles of Clinical Pharmacology, Pogl. 5, str. 31, u HPIM-19; Wood AJJ: Adverse Reactions to Drugs, Pogl. 71, str. 430, u HPIM-15.