5. Bol i njeno liječenje

Urednik sekcije: prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
Prijevod: dr. sc. Mihajlo Lojpur, dr. med.
PRISTUP BOLESNIKU:

Bol

Bol je najčešći simptom koji bolesnika dovodi liječničku. Liječenje ovisi o uzroku, čimbenicima koji potiču i potenciraju nastanak boli, a cilj je brzo ublažiti bol kad god je to moguće. Bol može biti somatska (koža, zglobovi, mišići), visceralna ili neuropatska (lezije živaca, puteva u kralježničnoj moždini ili talamusu). Značajke svake od navedenih vrsta boli sažeto prikazuje Tbl. 5-1.

 

TABLICA 5-1 KARAKTERISTIKE SOMATSKE I NEUROPATSKE BOLI

Somatska bol

Obično je očigledan nociceptivni podražaj

Obično dobro lokalizirana

Slična drugim somatskim bolovima po bolesnikovu subjektivnom doživljaju

Popušta nakon primjene protu-upalnih ili narkotičkih analgetika

Visceralna bol

Najčešći uzrok je upala

Bol slabo lokalizirana i obično odražena

Prati je difuzna nelagoda, npr. mučnina, nadutost

Popušta nakon primjene narkotičkih analgetika

Neuropatska bol

Nema očitog nociceptivnog podražaja

Povezana s lezijom živca, npr. osjetilni ispad, slabost

Neobična, razlikuje se od somatske boli, često sijevajuća ili poput udara električne struje

Samo djelomično popušta nakon primjene narkotičkih analgetika, može reagirati na antidepresive ili antikonvulzive

Neuropatska bol Nastaje zbog oštećenja perifernih ili središnjih nociceptivnih putova. Definicije: neuralgija: bol u inervacijskom području jednog živca, npr. trigeminusna neuralgija; disestezija: spontani, neugodni, abnormalni osjeti; hiperalgezija i hiperestezija: pojačani odgovori na nociceptivne, tj. dodirne podražaje; alodinija: percepcija laganog mehaničkog podražaja kao bolnog, npr. kad vibracija pobuđuje osjet boli. Smanjena percepcija boli naziva se hipalgezija ili, kada je nema, analgezija. Kauzalgija je trajna jaka bol poput pečenja s neodređenim granicama i popratnom disfunkcijom simpatičkog živčanog sustava (znojenje, promjene na krvnim žilama, koži i dlakama—simpatička distrofija) koja se javlja nakon ozlijede perifernog živca.

Senzibilizacija označava snižen prag za aktivaciju primarnih nociceptora nakon stalnog (ponavljanog) podražavanja oštećenog ili upaljenog tkiva; za to su odgovorni upalni medijatori. Senzibilizacija doprinosi bolnoj osjetljivosti na dodir, osjećaju bolnosti i hiperalgeziji (npr. kod opeklina od sunca).

Odražena bol je posljedica „konvergencije“ (približavanja) osjetilnih podražaja iz kože i unutarnjih organa u jednosmjernim spinalnim neuronima koji provode bolne signale u mozak. Uslijed ove konvergencije signali iz dubokih struktura pogrešno se lokaliziraju u području kože koje inervira isti spinalni segment.

Kronična bol Često se teško dijagnosticira sa sigurnošću, a bolesnike može emocionalno uznemiriti (izluditi). Nekoliko čimbenika može uzrokovati, stalno podržavati bol ili prouzročiti pogoršanje kronične boli: (1.) neizlječiva bolest (npr. artritis, rak, kronična svakodnevna glavobolja, dijabetička neuropatija); (2.) neuralni čimbenici potaknuti tjelesnom bolešću koji traju i nakon povlačenja bolesti (npr. oštećenja osjetilnih ili simpatičkih živaca); (3.) psihološka stanja. Obratite posebnu pozornost na anamnestičke podatke o farmakoterapiji i na depresiju. Ozbiljna depresija je česta, izlječiva i potencijalno kobna (suicid).

PATOFIZIOLOGIJA: ORGANIZACIJA PUTOVA BOLI

Bolni (nociceptivni) osjetilni podražaji iz kože i unutarnjih organa aktiviraju periferne živčane završetke primarnih aferentnih neurona, čije su sinapse neuroni drugog reda u kralježničnoj moždini ili meduli (Sl. 5-1). Ovi neuroni drugog reda tvore ukrižane uzlazne putove koji se pružaju do talamusa i projiciraju u somatosenzorni korteks. Paralelni uzlazni neuroni su povezani s jezgrom moždanog debla te ventrokaudalnom i medijalnom jezgrom talamusa. Opisani se usporedni putovi projiciraju do limbičnog sustava i odgovorni su za emocionalni doživljaj boli. Prijenos boli reguliran je na razini stražnjeg (dorzalnog) roga preko silaznih bulbospinalnih putova koji koriste serotonin, noradrenalin i nekoliko neuropeptida kao neurotransmitere.

SLIKA 5-1 Prijenos boli i modulacijski putevi. A.Sustav prijenosa za nociceptivne podražaje. Štetni podražaji aktiviraju osjetljivi periferni završetak primarnog aferentnog nociceptora procesom transdukcije. Podražaj se zatim prenosi preko perifernog živca do kralježnične moždine, te dalje na stanice glavnog uzlaznog puta za bol, spinotalamičkog trakta. Podražaj se u talamusu prenosi na prednji cingularni (C), prednji frontalni (F) i somatosenzorni korteks (SS). B.Mreža za modulaciju boli. Ulazni “podražaji” iz frontalnog korteksa i hipotalamusa aktiviraju stanice u srednjem mozgu koje kontroliraju spinalne stanice za prijenosa boli preko stanica u meduli.

Sredstva koja modificiraju percepciju boli mogu djelovati tako da smanje tkivnu upalu (NSAR, inhibitori sinteze prostaglandina), ometanjem prijenos boli (narkotici) ili tako da pojačaju silaznu modulaciju (narkotici i antidepresivi). Antikonvulzivi (gabapentin, karbamazepin) mogu biti učinkoviti kod aberantnih bolnih osjeta koji nastaju zbog ozlijede perifernog živca.

LIJEČENJE BOL (TBL. 5-2)

 

TABLICA 5-2 LIJEKOVI ZA UBLAŽAVANJE BOLI

Generički naziv

Doza, mg

Primjena

Komentar

Nenarkotički analgetici: uobičajene doze i primjena

Acetilsalicilna kiselina

650 PO

q4h

Postoje pripravci otporni na želučanu kiselinu koji se otapaju u crijevima

Paracetamol

650 PO

q4h

Nuspojave su rijetke

Ibuprofen

400 PO

q4–6h

Dostupan bez liječničkog recepta

Naproksen

250–500 PO

q12h

Kasni učinci mogu biti posljedica dugog poluvijeka eliminacije

Fenoprofen

200 PO

q4–6h

Kontraindiciran kod bubrežne bolesti

Indometacin

25–50 PO

q8h

Gastrointestinalne nuspojave su česte

Ketorolak

15–60 IM/IV

q4–6h

Dostupan za parenteralnu primjenu

Celekoksib

100–200 PO

q12–24h

Daje se za artritis

Valdekoksib

10–20 PO

q12–24h

Uklonjen s američkog tržišta 2005. godine

Generički naziv

Parenteralna doza, mg

PO doza, mg

Komentari

Narkotički analgetici: uobičajene doze i primjena

Kodein

30–60 q4h

30–60 q4h

Mučnina je česta nuspojava

Oksikodon

5–10 q4–6h

Obično je dostupan u kombinaciji s paracetamolom ili ASK-om

Morfij

5 q4h

30 q4h

 

Morfij s produženim otpuštanjem

15–60 bid to tid

Oralni pripravak s usporenim otpuštanjem

Hidromorfon

1–2 q4h

2–4 q4h

Kraćeg djelovanja nego morfin sulfat

Levorfanol

2 q6–8h

4 q6–8h

Duljeg djelovanja nego morfin sulfat; dobra PO apsorpcija

Metadon

5–10 q6–8h

5–20 q6–8h

Kasna sedacija zbog dugog poluvijeka eliminacije; terapija se ne smije započeti s >40 mg/dan, a povećavanje doze treba provoditi ne češće nego svaka 3 dana

Meperidin

50–100 q3–4h

300 q4h

Slaba PO apsorpcija; normeperidin je otrovni metabolit; nije preporučena rutinska uporaba ovog sredstva

Butorfanol

1–2 q4h

Intranazalni sprej

Fentanil

Buprenorfin

Buprenorfin

25–100 μg/h

5–20 μg/h

0.3 q6–8h

Transdermalni flaster koji se mijenja nakon 72 sata

7-dnevni transdermalni flaster

Parenteralna primjena

Tramadol

50–100 q4–6h

Miješano opioidno/adrenergično djelovanje

Generički naziv 

Blokada unosa

Sedacijski učinak 

Antikolinergični učinak 

Ortostatska hipotenzija  

Srčane aritmije  

Srednja doza, mg/d  

Terapijska širina, mg/d  

5-HT

NA

Antidepresivia a

Doksepin

++

+

Visok

Umjeren

Umjerena

Malo

200

75–400

Amitriptilin

++++

++

Visok

Najveći

Umjerena

Da

150

25–300

Imipramin

++++

++

Umjeren

Umjeren

Jaka

Da

200

75–400

Nortriptilin

+++

++

Umjeren

Umjeren

Slaba

Da

100

40–150

Dezipramin

+++

++++

Slab

Slab

Slaba

Da

150

50–300

Venlafaksin

+++

++

Slab

Nema

Ne izaziva je

Ne

150

75–400

Duloksetin

+++

+++

Slab

Nema

Ne izaziva je

Ne

40

30–60

Generički naziv

PO doza, mg

Primjena

Generički naziv

PO doza, mg

Primjena

Antikonvulzivi (antiepileptici) i antiaritmicia a

Fenitoin

300

dnevno/svaku večer

Klonazepam

1

q6h

Karbamazepin

200–300

q6h

Gabapentinbb

600–1200

q8h

Okskarbazepin

300

bid

Pregabalin

150–600

bid

aAntidepresive, antikonvulzive (antiepileptike) i antiaritmike FDA (engl. Food and Drug Administration) nije odobrila za liječenje boli.

bGabapentin u dozama do 1800 mg/dan FDA je odobrila za postherpesnu neuralgiju.

Kratice: 5-HT = serotonin; NA = noradrenalin; q4h = svaka 4 sata; q6h = svakih 6 sati; q8h = svakih 8 sati; q12h = svakih 12 sati; bid = 2 puta dnevno; PO = pero os; IM = intramuskularno; IV = intravenski.

AKUTNA SOMATSKA BOL

 • Blaga do umjerena bol: Obično se učinkovito liječi nenarkotičnim analgeticima, npr. acetilsalicilnom kiselinaom (aspirin), paracetamolom i NSAR-om, koji inhibiraju ciklooksigenazu (COX) i, izuzev paracetamola, djeluju protuupalno, osobito u visokim dozama. Osobito su učinkoviti za glavobolju i mišićno-koštanu bol.
 • Parenteralni NSAR: Ketorolak i diklofenak su dovoljno snažni i brzo počinju djelovati da mogu zamijeniti narkotike kod mnogih bolesnika s akutnim jakim bolovima.
 • Narkotički analgetici u oralnom ili parenteralnom obliku mogu se koristiti za jače bolove. To su najučinkovitiji dostupni lijekovi; opioidni antagonist nalokson treba biti lako dostupan kada se narkotici koriste u visokim dozama ili kod nestabilnih bolesnika.
 • Analgezija pod kontrolom bolesnika osigurava kontinuiranu infuziju osnovne doze analgetika plus dodatne količine lijeka koje bolesnik daje samostalno po potrebi (aktivira se pritiskom na dugme) kako bi se kontrolirala bol..

KRONIČNA BOL

 • Detaljno razraditi terapijski plan, uzimajući u obzir specifične i realne terapijske ciljeve, npr. osiguranje dobrog sna, omogućavanje odlaska u kupovinu ili povratka na posao.
 • Kako bi se poboljšala kvaliteta bolesnikova života može biti potreban multidisciplinarni pristup koji obuhvaća farmakoterapiju, savjetovanje, fizikalnu terapiju, blokade živaca pa čak i kirurški tretman..
 • Psihološka procjena je ključna; paradigme liječenja temeljene na ponašanju često su od pomoći.
 • Neki bolesnici mogu zahtijevati upućivanje u klinike za liječenje boli; drugima značajno može pomoći samo farmakoterapija.
 • Triciklički antidepresivi su korisni u liječenju kronične boli izazvane brojnim uzrocima, uključujući glavobolju, dijabetičku neuropatiju, postherpesnu neuralgiju, atipičnu facijalnu bol, kroničnu križobolju, karcinom i bol nakon moždanog udara.
 • Antikonvulzivi ili antiaritmici pomažu bolesnicima s neuropatskim bolovima (npr. dijabetička neuropatija, neuralgija trigeminusa).
 • Dugotrajna primjena opioida je prihvatljiva kad se radi o bolovima prouzročenim malignom bolešću, ali je sporna kad je posrijedi kronična bol nemalignog podrijetla.

  Opširnije vidi u Rathmell HP, Fields HL: Pain: Pathophysiology and Management, pogl. 18, str. 87, u HPIM-19.