193. Periferne neuropatije, uključujući Guillain-Barréov sindrom

Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Hrvoje Budinčević, dr. med.
Prijevod: Marina Milošević, dr. med.
PRISTUP BOLESNIKU:

Periferna neuropatija

Periferna neuropatija (PN) označava poremećaj perifernih živaca bilo kojeg uzroka. Može biti zahvaćen samo jedan živac (mononeuropatija) ili više živaca (polineuropatija); patologija može biti aksonalna ili demijelinizirajuća. Pristup pacijentima kod kojih se sumnja na neuropatiju prikazuje Sl. 193-1.

Sedam početnih pitanja:

1. Koji su sustavi pogođeni? Utvrdite jesu li simptomi i znakovi pretežno motorički, senzorni, autonomni ili kombinacija tih simptoma. Ako je prisutna samo slabost bez senzorne ili autonomne disfunkcije, uzmite u obzir motoričku neuropatiju, poremećaj neuromuskularne spojnice ili miopatiju; miopatije obično imaju proksimalni, simetrični uzorak slabosti.

2. U kojim je područjima izražena slabost (distribucija)? Polineuropatija uključuje rasprostranjenu (difuznu) i često simetričnu disfunkciju perifernih živaca koja je češće uglavnom distalna nego li proksimalna; mononeuropatija obuhvaća jedan živac, uglavnom kao posljedica traume ili kompersije; multiple mononeuropatije (višestruke mononeuropatije) mogu biti posljedica multiplih uklještenja, vaskulitisa ili infiltracije.

3. Kakva je priroda senzornog zahvaćanja? Gubitak osjećaja za temperaturu, paleća/probadajuća bol označava zahvaćanje tankih vlakana. Ispad osjeta vibracije i propriocepcije ukazuje na gubitak debelih vlakana.

4. Postoje li znakovi zahvaćanja gornjeg motoneurona? Najčešći uzrok degeneracije više sustava je nedostatak vitamina B12, ali treba razmotriti i nedostatak bakra, infekciju HIV-om, uznapredovalu bolest jetre i adrenomijeloneuropatiju.

5. Kakva je vremenska progresija? Većina neuropatija je podmukla i sporo napredujuća. Brzo napredujuće neuropatije su uglavnom inflamatorne, uključujući akutnu inflamatornu demijelinizirajuću polineuropatiju (AIDP) ili Guillain-Barréov sindrom (GBS); subakutni oblik upućuje na upalni, toksični, prehrambeni uzrok; kronične neuropatije koje postoje dugi niz godina mogu biti nasljedne.

6. Postoji li dokaz za nasljednu neuropatiju? Razmotriti kod pacijenata sa sporo progresivnom distalnom slabošću koja traje mnogo godina s malo senzornih simptoma, ali sa značajnim senzornim ispadima pri kliničkom pregledu. Najšešća je Charcot-Marie-Toothova bolest (CMT; tražiti abnormalnosti stopala, kao što su visoki svodovi ili ravna stopala, palčevi poput kandža ili čekiča, kao i skoliozu).

7. Ima li pacijent druge internističke bolesti? Ispitati postoje li druge bolesti (npr. dijabetes, sistemski lupus eritematodes); prethodne ili trenute infekcije (npr. proljevi koji prethodne GBS-u); operacije (npr. želučane premosnice i prehrambene neuropatije); lijekovi (toksična neuropatija); dodaci prehrani i pripravci vitamina u slobodnoj prodaji (B6); alkohol, prehrambene navike; korištenje zubnih proteza (poznato je da fiksativi sadrže cink koji dovodi do nedostatka bakra).

Na temelju odgovora na ovih sedam ključnih pitanja, neuropatski poremećaji mogu se svrstati (klasificirati) u nekoliko skupina koje se temelje na zahvaćanju senzornog, motornog ili autonomnog sustava (Tbl. 193-1).

TABLICA 193-1 UZORCI NEUROPATSKIH POREMEĆAJA

Uzorak 1: Simetrična proksimalna i distalna slabost sa senzornim ispadom

Razmotri: inflamatornu demijelinizacijsku polineuropatiju (GBS i KIDP)

Uzorak 2: Simetrični distalni senzorni ispad sa ili bez distalne slabosti

Razmotri: kriptogenu ili idiopatsku senzornu polineuropatiju (KSPN), šećernu bolest i ostale metaboličke poremećaje, lijekove, toksine, hereditarnu (HSAN), CMT, amiloidozu i ostale.

Uzorak 3: Asimetrična distalna slabost sa senzornim ispadom

Sa zahvaćenošću više živaca

Razmotri: multifokalni KIDP, vaskulitis, krioglobulinemiju, amiloidozu, sarkoidozu, infekcije (lepra, Lymesku, hepatitis B, C ili E, HIV, CMV), HNPP, tumorsku infiltraciju

Sa zahvaćenošću jednog živca/regije

Razmotri: bilo što od gore navedenog, ali može se raditi i o kompresivnoj mononeuropatiji, pleksopatiji ili radikulopatiji

Uzorak 4: Asimetrična proksimalna i distalna slabost sa senzornim ispadom

Razmotri: poliradikulopatiju ili pleksopatiju uslijed šećerne bolesti, meningealnu karcinomatozu ili limfomatozu, hereditarnu pleksopatiju (HNPP, HNA), idiopatsku

Uzorak 5: Asimetrična distalna slabost bez senzornog ispada

S nalazima gornjeg motoneurona

Razmotri: bolest motoneurona

Bez nalaza gornjeg motoneurona

Razmotri: progresivnu mišićnu atrofiju, juvenilnu monomeličnu amiotrofiju (Hirayama bolest), multifokalnu motornu neuropatiju, multifokalnu stečenu motornu aksonopatiju

Uzorak 6: Simetrični senzorni ispad i distalna arefleksija s nalazom gornjeg motoneuona

Razmotri: Vitamin B12, vitamin E, nedostatak bakra s kombiniranom sistemskom degeneracijom i perifernom neuropatijom, hereditarnu leukodistrofiju (npr. adrenomijeloneuropatiju)

Uzorak 7: Simetrična slabost bez senzornog ispada

S proksimalnom i distalnom slabošću

Razmotri: SMA

S distalnom slabošću

Razmotri: hereditarnu motornu neuroaptiju (“distalna” SMA) ili atipičnu CMT

Uzorak 8: Asimetrični proprioceptivni senzorni ispad bez slabosti

Razmotri uzroke senzorne neuronopatije (ganglionopatija):

Karcinom (paraneoplastički)

Sjögrenov sindrom

Idiopatska senzorna neuronopatija (moguća GBS varijanta)

Cisplatin i drugi kemoterapeutici

Toksičnost vitamina B6

Senzorna neuronopatija u sklopu HIV-a

Uzorak 9: Autonomni simptomi i znakovi

Razmotri neuropatije povezane s izrazitom autonomnom disfunkcijom:

Hereditarna senzorina i autonomna neuropatija

Amiloidoza (obiteljska i stečena)

Šećerna bolest

Idiopatska pandisautonomija (može biti varijanta Guillain-Barréovog sindroma)

Porfirija

Autonomna neuropatija u sklopu HIV-a

Vinkristin i ostali kemoterapeutici

Kratice: KIDP = kronična inflamatorna demijelinizirajuća polineuropatija; CMT = Charcot-Marie-Toothova bolest; GBS = Guillain-Barréov sindrom; HNA = hereditarna neuralgična amiotrofija; HNPP = hereditarna neuropatija sa sklonošću kljenuti na pritisak; HSAN = hereditarna senzorna i autonomna neuropatija; SMA = spinalna mišićna atrofija.

POLINEUROPATIJA

Dijagnostička obrada

Laboratorijska obrada distalne, simetrične polineuropatije uključuje kompletnu krvnu sliku, osnovne biokemijske nalaze uključujući serumske elektrolite, testove bubrežne i jetrene funkcije, šećer u krvi na tašte, HbA1c, analizu urina, testove funkcije štitnjače, B12, folate, sedimentaciju eritrocita, reumatoidni faktor, antinuklearna protutijela, elektroforezu serumskih proteina i imunoelektroforezu ili imunofiksaciju, te Bence Jonesove proteine u urinu. Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) indiciran je kod pacijenata s bolnom senzornom neuropatijom čak i kada su druge pretrage za šećernu bolest negativne.

Ostali testovi za karakteriziranje neuropatije uključuju ispitivanje provođenja živca (ENG), elektromiografiju (EMG), biopsiju živca suralisa, biopsiju mišića, biopsiju kože i kvantitativno senzorno testiranje. Dijagnostički testovi će vjerojatnije biti informativniji kod pacijenata sa asimetričnom, pretežno motornom, brzo progresivnom ili demijelinizirajućom neuropatijom.

Elektrodijagnostika

ENG se provodi tako da se električki stimuliraju motorni i senzorni živci. Demijelinizacija je karakterizirana usporenjem brzina živčane provodljivosti, disprezijom evociranih akcijskih potencijala, blokom provođenja (smanjenje amplitude mišićnog akcijskog potencijala na proksimalnim u usporedbi sa distalnim stimulacijama živca), i produljenjem distalnih latenca. Nasuprot tome, aksonalne neuropatije pokazuju smanjenu amplitudu evociranih akcijskih potencijala s relativnom očuvanošću brzine živčane provodljivosti. EMG registrira električne potencijale od iglene elektrode u mišiću, u mirovanju i tijekom voljne kontrakcije; najkorisniji je za razlikovanje miopatskih i neuropatskih poremećaja. Miopatski poremećaji su karakterizirani malim, kratkotrajnim, polifazičnim mišićnim potencijalima; a neuropatski poremećaji su karakterizirani mišićnom denervacijom. Denervacija smanjuje broj motornih jedinica (npr.stanice prednjeg roga, akson, motornu ploču i mišićno vlakno koje inervira). U dugotrajnoj denervaciji, potencijali motorne jedicine postanu veliki i polifazični zbog kolateralne reinervacije denerviranih mišićnih vlakana s aksonalnim tračcima preživjelih motornih aksona. Ostale EMNG karakteristuke denervacije uključuju fibrilacije (nasumično, neregulirano izbijanje individualnog mišićnog vlakna) i fascikualcije (nasumična, spontana izbijanja motornih jedicina).

LIJEČENJE POLINEUROPATIJA
 • Liječenje osnovnog poremećaja, liječenje boli, potporne mjere u svrhu zaštite i rehabilitacije oštećenog tkiva su metode koje se moraju razmotriti.
 • Primjeri specifičnih terapija uključuju aktivnu kontrolu glikemije u dijabetičkoj neuropatiji, nadomjestak vitamina B12, IV imunoglobuline (IVIg) ili plazmaferezu za GBS, te imunosupresiju za vaskulitis.
 • Bolne senzorne neuropatije može biti teško liječiti. Liječenje boli uglavnom počinje tricikličkim antidepresivima (TCA), duloksetin hidrokloridom, naljepcima lidokaina ili antiepilepticima poput gabapentina ili pregabalina (Tbl. 193-2). Lokalni anestetici, uključujući EMLA-u (lidokain/prilokain) i kapsaicinsku kremu mogu pružiti dodatno olakšanje.)

  TABLICA 193-2 LIJEČENJE BOLNE SENZORNE NEUROPATIJE

  Terapija

  Način primjene

  Doza

  Nuspojave

  Prva linija

  Lidoderm 5% naljepak

  Primijeniti na bolno mjesto

  Do tri naljepka dnevno

  Iritacija kože

  Triciklički antidepresivi (npr. amitripilin, nortriptilin)

  PO

  10–100 mg navečer

  Kognitivne smetnje, sedacija, suhoća očiju i usta, retencija urina, konstipacija

  Gabapentin

  PO

  300–1200 mg 3×/dan

  Kognitivne smetnje, sedacija, periferni edemi

  Pregabalin

  PO

  50–100 mg 3×/dan

  Kognitivne smetnje, sedacija, periferni edemi

  Duloksetin

  PO

  30–60 mg dnevno

  Kognitivne smetnje, sedacija, suhoća očiju, znojenje, mučnina, proljev, konstipacija

  Druga linija

  Karbamazepin

  PO

  200–400 mg svakih 6–8 sati

  Kognitivne smetnje, omaglica, leukopenija, jetrena disfunkcija

  Fenitoin

  PO

  200–400 mg navečer

  Kognitivne smetnje, omaglica, jetrena disfunkcija

  Venlafaksin

  PO

  37.5–150 mg/dan

  Astenija, znojenje, mučnina, konstipacija, anoreksija, povraćanje, pospanost, suhoća usta, omaglica, nemir, anksioznost, tremor, mutan vid te abnormalna ejakulacija/orgazam i impotencija

  Tramadol

  PO

  50 mg 4×/dan

  Kognitivne smetnje, gastrointestinalne smetnje

  Treća linija

  Meksiletin

  PO

  200–300 mg 3×/dan

  Aritmije

  Ostalo

  EMLA krema

  Nanijeti na kožu

  4×/dan

  Lokalni eritem

  2.5% lidokain

   

   

   

  2.5% prilokain

   

   

   

  Kapsaicin 0.025–0.075% krema

  Nanijeti na kožu

  4×/dan

  Bolno pečenje kože

  Izvor: Preneseno i prilagođeno iz AA Amato, J Russell: Neuromuscular Disease. New York, McGraw-Hill, 2008.

 • Fizikalna i radna terapija su važne. Pravilna njega denerviranih područja sprječava ulceraciju kože, što može dovesti do slabog zacjeljivanja rana, resorpcije tkiva, artropatija i na kraju do amputacije.

Specifične polineuropatije

AIDP ili GBS je ascendirajuća, uglavnom demijelinizirajuća, motorna > senzorna polineuropatija, udružena sa arefleksijom, motornom slabosti i povišenim ukupnim proteinima u likvoru bez pleocitoze. U više od dvije trećine slučajeva prethodi respiratorna i gastrointestinalna infekcija. Maksimalna slabost nastupa u roku od 2 tjedna; demijelinizacija na EMG-u. Većina pacijenata je hospitalizirana; jedna trećina zahtijeva mehaničku ventilaciju. 85% se oporavi u potpunosti ili gotovo u potpunosti uz pravilu skrb. Oblici GBS-a uključuju Miller Fisherov sindrom (oftalmopareza, facijalna diplegija, ataksija, arefleksija; povezana sa serumskim protutijelima na gangliozid GQ1b) i akutnu motornu aksonalnu neuropatiju (ozbiljniji oblik od demijelinizirajućeg GBS-a; protutijela na GM 1 u nekim slučajevima).

 • IVIg (2 g/kg podijeljen u 5 dana) ili plazmafereza (40–50 mL/kg dnevno kroz 4–5 dana) značajno skraćuje trajanje bolesti.
 • Kortikosteroidi su nedjelotvorni.

Kronična inflamatorna demijelinizirajuća polineuropatija (KIDP) je sporo progresivna ili relapsna polineuropatija karakterizirana difuznom hiporefleksijom ili arefleksijom, difuznom slabošću, povišenim ukupnim proteinima u likvoru bez pleocitoze i demijelinizacijom u EMG-u.

 • Započeti liječenje kada je tijek brzoprogresivan ili kada je hodanje ugroženo.
 • Inicijana terapija je uglavnom IVIg; većina pacijenata zahtijeva periodički ponovno liječenje u intervalima od 4 ili 6 tjedana.
 • Druge terapijske mogućnosti prve linije uključuju plazmaferezu i kortikosteroide.
 • Imunosupresivi (azatioprin, metotreksat, ciklosporin, ciklofosfamid, rituksimab) se koriste u tvrdokornim slučajevima.

Dijabetička neuropatija uglavnom se manifestira kao distalna simetrična, senzomotorna, aksonalna polineuropatija. Često je miješana demijelinizacija i aksonalni gubitak. Drugi oblici uključuju: izoliranu leziju šestog i trećeg moždanog živca, asimetričnu proksimalnu motornu neuropatiju u nogama, trunkalnu neuropatiju, autonomnu neuropatiju i povećanu učestalost kompresivnih neuropatija (vidi ispod).

Multifokalna mononeuropatija (MM) definira se kao zahvaćanje više pojedinačnih perifernih živaca. Kada je uzrok upalni proces, naziva se mononeuritis multiplex. Sistemsi (67%) i nesistemski (33%) vaskulitis mogu se manifestirati kao MM. Imunosupresivi su indicirani za liječenje osnovnog uzroka (uglavnom kortikosteroidi i ciklofosfamid). Prije uvođenja terapije vaskulitis treba dokazati histološki; pozitivna biopsija opravdava dugotrajnu primjenu imunosupresivne terapije, a patološka potvrda dijagnoze je otežana nakon što je liječenje započeto.

MONONEUROPATIJA

Klinička slika

Mononeuropatije su uglavnom posljedica traume, kompresije ili uklještenja. Senzorni i motorni simptomi su u distribuciji jednog živca—najčešće ulnarisa ili medijanusa u ruci ili peronealnog (fibularnog) živca u nozi. Intrinzični (unutarnji) čimbenici zbog kojih su pacijenti skloni uklještenju uključuju artritis, zadržavanje vode (trudnoća), amiloid, hipotireoza, tumori i šećerna bolest. Kliničke karakteristike koje indiciraju konzervativno liječenje neuropatije medijanusa u zapešću (sindrom karpalnog tunela) ili ulnarne neuropatije u laktu uključuju nagli nastup, izostanak motornog deficita, blage ili odsutne senzorne simptome (bol ili parestezije mogu biti prisutni) i izostanag aksonalnog gubitka u EMG-u. Kiruršku dekompresiju je potrebno razmotriti za kronične mononeuropatije koje ne prolaze na konzervativno liječenje te ako je mjesto uklještenja jasno definirano. Najčešće mononeuropatije navedene su u Tbl. 193-3.

TABLICA 193-3 MONONEUROPATIJE

 

Simptomi

Precipitirajuće aktivnosti

Neurološki nalaz

Elektrodijagnostika

Diferencijalna dijagnoza

Liječenje

Sindrom karpalnog tunela

Utrnutost, bol ili parestezije u prstima

Spavanje ili repetitivne radnje rukama

Senzorni ispad u palcu, drugom i trećem prstu

Slabost mišića tenara; nemogućnost pritiska palca o kažiprst, Tinelov znak, Phalenov manevar

Usporenje senzornog i motornog provođenja kroz karpalni tunel

C6 radikulopatija

Udlaga

Kirurško liječenje

Uklještenje ulnarnog živca kod lakta

Utrnutost ili parestezije u ulnarnoj distribuciji na šaci

Fiksacija lakta tijekom spavanja, naslanjanje lakta o stol

Senzorni ispad u malom prstu i ulnarnoj polovici prstenjaka

Slabost interosealnih mišića i aduktora palca; pandžasta šaka

Fokalno usporenje brzine provođenja u laktu

Sindrom gornje torakalne aperture

C8–T1 radikulopatija

Jastučići za lakat

Izbjegavanje drugih ozljeda

Kirurško liječenje kada se iscrpe konzervativne metode

Uklještenje ulnarnog živca u šaci

Utrnutost ili slabost u ulnarnoj distribuciji na šaci

Neuobičajene radnje sa alatima, bicikliranje

Poput uklještenja ulnarnog živca, ali senzorno ispitivanje bez ispada osjeta na dorzumu šake i zahvaćenim mišićima šake

Prolongacija distalne motorne latence na ruci

Uklještenje ulnarnog živca

Izbjegavanje provocirajućih aktivnosti

TABLICA 193-3 MONONEUROPATIJE (NASTAVAK)

 

Simptomi

Precipitirajuće aktivnosti

Neurološki nalaz

Elektrodijagnostika

Diferencijalna dijagnoza

Liječenje

Radijalna neuropatija na spiralnom žlijebu

Viseća šaka

Spavanje na ruci nakon opijenosti alkoholom—„pareza subotnje večeri“

Viseća šaka s poštedom ekstenzije u laktu (pošteda tricepsa); ekstenzori prstiju i palca paralizirani; senzorni ispad u radijalnoj distribuciji na ručnom zglobu

Rani—blok provođenja duž spiralnog žlijeba Kasni—denervacija u radijalnim mišićima; reducirani radijalni SNAP

Lezija brahijalnog pleksusa; deltoidni mišić je također slab

Stražnji ineterosealni živac; izolirani pad prsta

C7 radikulopatija

Udlaga

Spontani oporavak bez daljnjeg oštećenja

Sindrom gornje torakalne aperture

Utrnutost, parestezije u medijalnom dijelu ruke, podlaktice, šake i prstiju

Podizanje težih predmeta

Senzorni ispad podsjeća na ulnarni živac, a motorni ispad na n. medianus

Odsutan ulnarni senzorni odgovor i reduciran motorni odgovor medijanusa

Uklještenje ulnarnog živca

Kirurgija ako postoji jasna lezija

Femoralna neuropatija

Izvijanje koljena, utrnutost, trnci u bedru/medijalno

Abdominalna histerektomija; litotomija; hematom, dijabetes

Atrofija i slabost kvadricepsa; odsutan patelarni refleks; senzorni ispad u medijalnom bedru i potkoljenici

EMG kvadricepsa, iliopsoasa, paraspinalnih mišićia, aduktornih mišića

L2–4 radikulopatija

Lumbalna plekospatija

Fizioterapija za ojačanje kvadricepsa i mobiliziranje kuka

Kirurgija prema potrebi

Neuropatija opturatora

Slabost noge, bedra, utrnutost

Istezanje tijekom operacije kuka; fraktura zdjelice; porođaj

Slabost aduktora kuka; senzorni ispad u gornjem medijalnom bedru

EMG—denervacija ograničena na aduktore kuka s poštedom kvadricepsa

L3–4 radikulopatije

Lumbalna pleksopatija

Konzervativno liječenje

Kirurgija prema potrebi

Meralgia paresthetica

Bol i utrnutost u bedru anterolateralno

Stajanje i hodanje

Nedavno dobivanje na tjelesnoj težini

Gubitak osjeta u distribuciji džepa na hlačama

Ponekad usporenje senzornog odgovora može biti vidljivo duž ingvinalnog ligamenta

L2 radikulopatija

Uglavnom prođe spontano

Uklještenje peronealnog živca kod glave fibule

Pad stopala

Uglavnom se identificira akutna kompresivna epizoda; gubitak na tjelesnoj težini

Oslabljena dorzifleksija, everzija stopala

Senzorni ispad u anterolateralnom dijelu potkoljenice i na stopalu

Fokalno usporenje živčane provodljivosti preko fibularne glave

Denervacija u mišićima tibialis anterior i peroneus longus

L5 radikulopatija

Udlaga za stopalo; ukloniti vanjski izvor kompresije

Neuropatija n. ischiadicusa

Klateće stopalo i utrnulost stopala

Ozljeda prilikom primjene injekcije; fraktura/dislokacija kuka; dugotrajni pritisak na kuk (komatozni bolesnik)

Slabost tetiva potkoljenice, tabana i dorzifleksije stopala; senzorni ispad u distribuciji n. tibialisa i peroneusa

ENG—abnormalne amplitude n. suralisa, peroneusa i tibialisa

EMG—denervacija u distribuciji živca, s poštedom gluteusa i paraspinalnih mišića

L5–S1 radikulopatije

Obična peronealna neuropatija (djelomična ozljeda n. ischiadicusa)

LS pleksopatija

Konzervativno praćenje kod parcijanih ozljeda živca

Potpora i fizioterapija

Operacija ukoliko je potrebno

Sindrom tarzalnog tunela

Bol i parestezije u tabanu, ali ne i u peti

Na kraju dana nakon stajanja ili hodanja; noću

Senzorni ispad u tabanu

Tinelov znak na tarzalnom tunelu

Smanjene amplitude u senzornim i motornim komponentama medijalnih i plantarnih živaca

Polineuropatija, deformiteti stopala, loša cirkulacija

Operacija, ako nije utvrđen drugi vanjski uzrok

Opširnije vidi u Amato AA, Barohn RJ: Peripheral Neuropathy, Pogl. 459, str. 2674; i Hauser SL, Amato AA: Guillain-Barré Syndrome and Other Immune-Mediated Neuropathies, Pogl. 460, str. 2694, u HPIM-19.