Simvastatin

SIMVASTATIN

Genetički test za smanjenje rizika pri primjeni simvastatina

Lijek

Koje su indikacije i mehanizmi djelovanja lijeka simvastatina?

Simvastatin je lijek koji snižava koncentraciju lipida te se ordinira kod liječenja hiperkolesterolemije različite geneze kao i kod prevencije nastanka kardiovaskularnih bolesti. Poput svih statina, inhibira HMG-CoA reduktazu, enzim važan za sintezu kolesterola, što dovodi do povećane sinteze LDL receptora te povećanog prihvata LDL u stanicama jetre. Posljedično, razina LDL i triglicerida u krvi se snižava, te dolazi do blagog porasta razine HDL.

Geni

Koji geni utječu na djelovanje simvastatina?

Toksična miopatija, koja dovodi do strukturnih i funkcionalnih promjena skeletnih mišića, može dovesti do rabdomiolize i smatra se težom nuspojavom statina (posebno simvastatina). Varijanta u SLCO1B1genu koja dovodi do smanjene aktivnosti transportnog proteina OATP1B1 uzrok je povišene sistemske izloženosti simvastatinu te mišićne toksičnosti.

Analiza

Što se analizira?

Analizira se genotip pacijenta, posebice varijanta gena SLCO1B1c.521T>C(p.Val174Ala), što dovodi do smanjene aktivnosti OATP1B1.

Indikacije

U kojem slučaju je potrebno napraviti test?

Genetički test bi trebalo napraviti prije početka planirane terapije simvastatinom kako bi se smanjio rizik od miopatija, prilagođavanjem doze ili ordiniranjem alternativnog statina (npr. atorvastatin, rosuvastatin ili pravastatin).

Preporuke

Na koji način se terapija mora prilagoditi rezultatima testa?

Sljedeći postupak temelji se preporukama Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC)i ima najvišu kliničku evidencijsku razinu 1A.

Tablica 1: Preporuke za doziranje simvastatina ovisno o genotipu SLCO1B1 sukladno riziku za razvoj miopatija

SLCO1B1 Genotip (učestalost polimorfizma)

Preporučena terapija

Homozigot divlji tip ili normalni (55-85 %)

Terapija sukladno uputama o lijeku

Rizična varijanta, heterozigot (11-36 %)

Preporučuje se propisivanje nižih doza ili alternativni statin

Uključiti redovitu kontrolu kreatin kinaze (CK)

Rizična varijanta, homozigot (0-6 %)

Preporučuje se propisivanje nižih doza ili alternativni statin

Uključiti redovitu kontrolu kreatin kinaze (CK).

Nota bene: Preporučena doza statina najjači je neovisni pokazatelj razvoja statinske miopatije, koja je 6 puta učestalija kod primjene visokih doza statina u odnosu na niže doze1 2.

Troškovi

Ukoliko je testiranje ordinirano od strane liječnika, troškovi analize gena SLCO1B1bit će priznati i refundirani za pacijente koji imaju obvezno i privatno osiguranje. Troškovi testiranja neće utjecati na proračun nadležnog liječnika ili institucije u kojoj liječnik radi.

1Ramsey LB, Johnson SG, Caudle KE, et al. The clinical pharmacogenetics implementation consortium guideline for SLCO1B1 and simvastatin-induced myopathy: 2014 update. Clin Pharmacol Ther. 2014;96(4):423-428. doi:10.1038/clpt.2014.125

2

   McClure DL, Valuck RJ, Glanz M, Murphy JR, Hokanson JE. Statin and statin-fibrate use was significantly associated with increased myositis risk in a managed care population. J Clin Epidemiol. 2007;60(8):812-818. doi:10.1016/j.jclinepi.2006.11.006

Pharmacogenetics / Pharmakogenetik / Farmakogenetika