Halotan

HALOTAN

Genetički test za smanjenje rizika pojave maligne hipertermije pri primjeni halotana

Lijek

Koje su indikacije i mehanizmi djelovanja halotana?

Sevofluran je siguran hlapljivi inhalacijski anestetik koji se često koristi za indukciju opće anestezije. Njegov mehanizam djelovanja je kompleksan, a pripisuje se vezivanju za više ionskih kanala i neurotransmitorskih receptora, poput GABA-A, glicinskog, NMDA i nikotinskog acetilkolinskog, što uzrokuje hiperpolarizaciju stanice.

Geni

Koji geni utječu na djelovanje halotana?

Za razliku od mnogih drugih lijekova kojima genski polimorfizmi utječu na metabolizam ili ekskreciju, polimorfizmi RYR1 i CACNA1S gena su predisponirajući za tešku i smrtonosnu hipermetaboličku reakciju, čiji simptomi uključuju: rigidnost mišića, visoku tjelesnu temperaturu, tahikardiju. Komplikacije uključuju rabdomiolizu i hiperkalemiju.

Analiza

Što se analizira?

Genotip rajanodinskog receptora izoforme 1 (RYR1)testira se na jedan od 48 nukleotidnih polimorfizama ili jednu deleciju koje su označene kao dijagnostičke mutacije za malignu hipertermiju1 2. alS podjedinica dihidropiridinskog receptora (CACNA1S) se testira za jednu od 2 poznate mutacije koje su dijagnostičke za malignu hipertermiju. Budući da se navedeni geni nasljeđuju autosomno dominantno, heterozigotni genotip navedenih gena smatra se kao dijagnoza sklonosti ka malignoj hipertermiji.

Indikacije

U kojim slučajevima je potrebno napraviti test?

Genetički test bi trebalo napraviti prije početka primjene halotana kako bi se odredila sklonost ka nastanku maligne hipertermije.

Preporuke

Na koji način se terapija mora prilagoditi rezultatima testa?

Preporuke su temeljene na smjernicama Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortiums (CPIC)2 te imaju najvišu kliničku razinu dokaza 1A.

Tablica 1: Preporuke za primjenu halotana ovisno o genotipu RYR1 i CACNA1S

RYR1 ili CACNA1S fenotip

Preporučena terapija

Osjetljivost za malignu hipertermiju

Ne preporučuje se primjena halotana. Potrebno je korištenje alternativnog anestetika

Neinformativan

Odluka o primjeni halotana trebala bi se voditi kliničkom slikom, obiteljskom anamnezom, daljnjim genskim testiranjem i ostalim laboratorijskim podatcima

Nota bene: negativan ili neinformativan rezultat testa se ne smije uzeti kao indikacija za normalan fenotip te se treba razmotriti u kontekstu kliničkih nalaza, obiteljske anamneze i ostalih laboratorijskih nalaza.

Troškovi

Priznavanje povrata troškova za navedenu analizu varira od države do države. Ukoliko je testiranje ordinirano od strane liječnika, troškovi za određivanje genotipa bit će priznati i refundirani za bolesnike koji imaju obvezno i privatno osiguranje. Troškovi testiranja neće utjecati na proračun nadležnog liječnika ili institucije u kojoj liječnik radi.

 

1https://www.emhg.org/diagnostic-mutations

2Gonsalves SG, Dirksen RT, Sangkuhl K, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guideline for the Use of Potent Volatile Anesthetic Agents and Succinylcholine in the Context of RYR1 or CACNA1SGenotypes [published correction appears in Clin Pharmacol Ther. 2019 Dec;106(6):1408]. Clin Pharmacol Ther. 2019;105(6):1338-1344. doi:10.1002/cpt.1319.

Farmakogenetika